Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA PAWLIK"

Structure and magnetic properties of iron-rich Pr-Fe alloys

Czytaj za darmo! »

Two series of Pr10+xFe90-x (x=0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 and 5 at. %) alloys produced by long time annealing and melt-spinning were investigated. The effects of processing method and alloy composition on the phase structure were determined and compared for these two types of samples using X-ray diffractometry, Mössbauer spectroscopy and transmission electron microscopy. The temperature[...]

Microstructure and magnetic properties of the Fe-Co-Zr-Mo-W-B bulk glassy alloys

Czytaj za darmo! »

The microstructure and magnetic properties of bulk glassy Fe61-xCo7+xZr10Mo5W2B15 (where x=0, 2, 4) alloy samples in the form of suction-cast rods and tubes and melt-spun ribbons, were investigated. Para- to ferromagnetic ordering transition was observed with increasing Co contents, so that the x=0 alloy was paramagnetic, while the x=4 alloy demonstrated ferromagnetic ordering at room tempera[...]

Stereologiczna metoda wyznaczania gęstości energii ścian domenowych wybranych jednoosiowych magnetyków

Czytaj za darmo! »

W pracy określono gęstość energii ścian domenowych γ w kilku grupach jednoosiowych ferromagnetyków: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4); UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6); R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy); RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) oraz Sm2Fe17N3, stosując stereologiczną metodę Bodenbergera-Huberta. Magnetyczną strukturę domenową obserwowano wykorzystując metodę figur proszkowych (ferro- fluid). Ujawniona struktura domenowa jest typowa dla magnesów o jednym kierunku łatwego namagnesowania i dużej wartości anizotropii magnetokrystalicznej. Wyznaczone wartości gęstości energii ścian domenowych γ porównano z wynikami literaturowymi otrzymanymi innymi metodami i stwierdzono dobrą zgodność. S. 352 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 In the paper domain wall energy density γ for some groups of uniaxia[...]

Światłowodowy czujnik temperatury progowej na bazie wypełnionego włókna mikrostrukturalnego


  Fotoniczne włókna światłowodowe (PCF) lub inaczej mikrostrukturalne (MSF) są coraz częściej wykorzystywane w telekomunikacji i czujnikach światłowodowych. Możliwość zmiany geometrii otworów wewnętrznych,tworzących mikrostrukturę włókna prowadzącą wiązkę świetlną, pozwala modyfikować jego dyspersję, strukturę modową, dwójłomność czy też nieliniowość, a dzięki tym nowym własnościom stosować je tam gdzie wcześniej nie było to możliwe. Łatwy dostęp do otworów powietrznych pozwala również na wprowadzanie różnego typu materiałów do jego wnętrza. Najczęściej stosowane materiały to polimery [1], ciekłe kryształy [2, 3], specjalizowane ciecze immersyjne [4], ciecze z nanocząstakim [5], czy też złożone substancje organiczne [6]. Wykorzystanie procesu zwilżania kapilarnego jest najczęściej stosowaną techniką wypełniania mikrostruktury włókna [1-6]. Tak przygotowane włókna stają się podstawą konstrukcji różnego typu elementów światłowodowych takich jak przełączniki optyczne, tłumiki optyczne czy też optody czujników chemicznych. W niniejszej pracy do wytworzenia czujnika temperatury progowej wykorzystano komercyjnie dostępne włókno światłowodowe typu LMA10 produkowane przez firmę NKT Photonics [7]. Zostało ono wypełnione substancją organiczną wykorzystując do tego celu wyżej wspomnianą technikę, a optodę czujnika tworzy patchcord światłowodowy zakończony standardowymi złączami FC/PC. Światłowodowy czujnik progowej wartości temperatury Opracowana w Zakładzie Technicznych Zastosowań Fizyki WAT aparatura pozwala na wyp[...]

Pomiar czułości włókien mikrostruturalnych przy wykorzystaniu interferometru Macha-Zehndera


  Unikalne właściwości światłowodów mikrostrukturalnych (MSF lub fotonicznych PCF), takie jak: nieskończona jednomodowa praca [1], niezwykłe właściwości dyspersyjne [2-5], bardzo duża średnica pola modu [6], wysoka dwójłomność [7] itd. Właściwości te wynikają z geometrycznego prowadzenia światła w światłowodzie. Zasadniczo PCFy zbudowane są z jednego materiału oraz z macierzy otworów powietrznych na całej długości włókna światłowodowego. Włókna takie maja szereg zalet w porównaniu do standardowych włókien światłowodowych (takich jak np. SMF- 28). Największą zaletą takich włókien jest obniżona czułość na temperaturę takiego włókna. Wynika ona z braku naprężeń termicznych występujących pomiędzy rdzeniem (domieszkowanym Ge), a płaszczem włókna światłowodowego. Właściwość ta była naszą motywacją do wykorzystania włókien MSF(PCF) jako ramię czujnikowe w światłowodowym interferometrze Macha-Zhendera. MSF i PCF były rozważane jako elementy czujnikowe przez ostatnich parę lat ze względu na ich niezwyczajne właściwości i teoretycznie niższą czułością temperaturową. Włókna te były wykorzystywane w różnych układach czujnikowych [7-8]. Jednakże według naszej wiedzy nie istnieją publikacje opisujące czujnikowe aplikacje światłowodowych interferometrów Macha-Zhendera na włóknach MSF do pomiarów rozciągania, zginania, ciśnienia statycznego i dynamicznego etc. Wiele publikacja pokazuje nieczułe temperaturowo interferometryczne czujniki światłowodowe oparte o konfiguracje interferometru Sagnaca (lub Fiber Loop Mirror) [8-10] gdzie do pomiarów zastosowane są źródła o szerokim zakresie spektralnym oraz optyczny analizator widmowy, które są elementami drogimi. Należy pamiętać że interferometr Sagnaca jest często ograniczony warunkami polaryzacji (zastosowanie włókien trzymających polaryzację). Kolejnym przykładem wykorzystania włókien MSF jest interferometr dwu-modowy [11-13] który może być wykorzystany jako sprzęgacz między modowy, selektywny fi[...]

 Strona 1