GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA

Miesięcznik ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404 - rok powstania: 1921
Czasopismo Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZiTS)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Czasopismo umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) MNiSW z liczbą punktów 11.

Gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczaniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne.

Czytelnicy:
Odbiorcami są projektanci, instalatorzy, inwestorzy, producenci, firmy handlowe zajmujące się instalacjami sanitarnymi, jednostki naukowo-badawcze i wyższe uczelnie. Duża część odbiorców to członkowie Izb Inżynierów Budownictwa.

Słowa kluczowe:
gaz, woda ,ścieki, inżynieria środowiska, odpady, osady, hałas, zanieczyszczenie powietrza, modelowanie matematyczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, monitoring, osad czynny,biogaz

Redakcja
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Sekretarz redakcji: mgr inż. Grażyna Zalewska, Redaktorzy tematyczni: mgr inż. Krystyna Kuchta ,dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin, prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Podedworna ,Kierownik Zakładu - Pełnomocnik Zarządu mgr inż. Grażyna Zalewska ,Redaktor językowy: mgr Hanna Michalik, Redaktor statystyczny: mgr Andrzej Olechowski .

Rada Programowo-Naukowa
Przewodniczący :prof. dr. hab. inż. Wojciech Dąbrowski , Członkowie :prof. dr. hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. dr. hab. inż. Marek Sozański prof. dr. hab. inż. Kazimierz Szymański, prof. dr. hab. inż. Wojciech Adamski, prof. Marek Sokáč ,prof. Peter Huck ,prof. Jan Oleszkiewicz, prof. Arthur E. McGarity, prof. Fusheng Li ,Maria Elektorowicz

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.