REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ

WYDAWNICTWA CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH

SIGMA-NOT SP. Z O.O.

ul. Ratuszowa 11, skr. pocztowa 1004, 00-950 Warszawa KRS XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Nr 0000069968

www.sigma-not.pl

telefon 601318457

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki sprzedaży publikacji i czasopism oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez SIGMA-NOT Sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w odniesieniu do świadczenia usług drogą elektroniczną (w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej), stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumentów oraz innych ustaw.

3. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji wysyłanych przez Sprzedawcę na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. (poprawka 19.11.17 - usunięto płatności sms premium)

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że:
*administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. – 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,
*kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,
*Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 10.ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
*Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
*posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
*ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
*podanie danych osobowych jest dobrowolne.”

I. Definicje

1. Usługodawca - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069968, dalej SIGMA-NOT.

2. Bezpłatna publikacja - artykuły pochodzące z czasopism wydawanych przez SIGMA-NOT udostępniane nieodpłatnie zarejestrowanym Klientom.

3. Bezpłatny zeszyt - jeden numer czasopisma wydawanego przez SIGMA-NOT udostępniony nieodpłatnie zarejestrowanym Klientom.

4. Bezpłatna wizytówka - umieszczenie firmy w Katalogu Branżowym z podaniem podstawowych danych jak nazwa, adres, telefon.

5. Archiwalna publikacja - artykuł z czasopisma wydawanego przez SIGMA-NOT opublikowany przed co najmniej 2 miesiącami. (od 1 kwietnia 2018 karencja bedzie wynosiła tylko 1 miesiąc)

6. Publikacja krótka - artykuł o objętości do jednej kolumny.

7. Archiwalny zeszyt - jeden numer czasopisma wydawanego przez SIGMA-NOT opublikowany przed co najmniej 2 miesiącami. (od 1 kwietnia 2018 karencja bedzie wynosiła tylko 1 miesiąc)

8. Płatna publikacja - artykuł o objętości ponad jednej kolumny udostępniony odpłatnie w Portalu Informacji Technicznej.

9. Płatny zeszyt - jeden numer czasopisma wydawanego przez SIGMA-NOT udostępniony odpłatnie w Portalu Informacji Technicznej.

10. Płatny dostęp czasowy - dostęp 1, 4 lub 12-godzinny do archiwalnych publikacji czasopisma lub branży w Portalu Informacji Technicznej. Artykuły wydane przed listopadem 2012 r. dostępne są w postaci plików pdf (do zapisu i do druku). Wszystkie artykuły wydane po tym terminie udostępnianie są w postaci plików swf (do czytania na ekranie monitora bez możliwości zapisu i wydruku)

11. Portal - Portal Informacji Technicznej, to serwis internetowy zbudowany przez Wydawnictwo i udostępniony pod adresem sigma-not.pl.

12. Katalog Branżowy/Katalog Firm - internetowy katalog firm, przeznaczony do rejestracji i ujawniania podmiotów gospodarczych i prezentowania ich oferty oraz danych teleadresowych.

13. Klient/Internauta - osoba odwiedzająca Portal; zainteresowana informacją techniczną, samym Wydawnictwem i/lub jego czasopismami, w tym także chcąca za pośrednictwem tego portalu zamówić prenumeratę lub reklamę, a także uzyskać dostęp do treści wybranego czasopisma, artykułu lub przeglądająca Katalog Branżowy.

14. Prenumerator pakietu dostępowego - szczególny rodzaj Internauty - podmiot (osoba pełnoletnia lub firma) posiadający zwiększony dostęp do Portalu z powodu wykupionej prenumeraty pakietowej bieżącego rocznika (prenumerata wersji papierowej plus prenumerata dostępu do internetowej wersji elektronicznej); posiada dostęp poprzez Portal do zapisanych w bazie e-publikacji z zeszytów archiwalnych prenumerowanego tytułu.

15. e-Klient jednorazowy - szczególny rodzaj Internauty - podmiot (osoba pełnoletnia lub firma), która dokonała jednorazowego zakupu dostępu do publikacji lub zeszytu czasopisma. Klient jednorazowy kupuje zawsze dostęp do publikacji w postaci pliku pdf.

16. e-Klient krótkookresowy - szczególny rodzaj Internauty - podmiot (osoba pełnoletnia lub firma) posiadający zwiększony dostęp do Portalu z powodu zakupu prawa dostępu do treści wybranego czasopisma udzielany wyłącznie na określony, krótki czas (Płatny dostęp czasowy). Artykuły wydane przed listopadem 2012 r. dostępne są w postaci plików pdf (do zapisu i do druku). Wszystkie artykuły wydane po tym terminie udostępnianie są w postaci plików swf (do czytania na ekranie monitora bez możliwości zapisu i wydruku)

17. Wizytówka – umieszczenie firmy w katalogu z podaniem danych w wersji bezpłatnej lub rozszerzonej (płatnej), wyróżnionej lub z dodatkowym modułem reklamowym i prezentacja danych w zamówionej formie przez wybrany i opłacony przez firmę okres.

18. Publikacja (przedmiot sprzedaży) - artykuł pochodzący z czasopisma wydawanego przez SIGMA-NOT występujący w formacie pdf lub swf.

19. Prenumerata PLUS to prenumerata wersji papierowej plus roczny dostęp do Portalu Informacji Technicznej w ramach zaprenumerowanego tytułu.

20. Prenumerator zewnętrzny - każdy prenumerator, który ma wykupioną prenumeratę publikacji SIGMA-NOT u innego kolportera. Może on dokupić dostęp do archiwum Portalu.

II. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Usługi odpłatne

W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca udostępnia odpłatnie:

1. Treść umieszczonych w Portalu publikacji. Artykuły wydane przed listopadem 2012 r. dostępne są w postaci plików pdf (do zapisu i do druku). Wszystkie artykuły wydane po tym terminie udostępnianie są w postaci plików swf (do czytania na ekranie monitora bez możliwości zapisu i wydruku) - nie dotyczy e-Klientów jednorazowych

2. Abonamentowy, czasowy dostęp do wybranej przez Klienta puli publikacji dostępnych w serwisie w wersji elektronicznej – możliwy zakres to czasopismo lub branża;

3. Zamawianie prenumeraty czasopism na wybrany przez Klienta okres kwartału, półrocza lub roku;

4. Zamawianie prenumeraty PLUS, tj. prenumeraty czasopisma z dostępem do bazy publikacji archiwalnych udostępnionych w Portalu w obrębie zamówionego tytułu;

5. Zamieszczanie rozszerzonych wizytówek firm w Katalogu Branżowym.

Usługi nieodpłatne

1. Przeglądanie stron informacyjnych o SIGMA-NOT i wydawanych przez nią tytułach.

2. Dostęp do artykułów jednokolumnowych (wymaga uprzedniej, bezpłatnej rejestracji Klienta).

3. Dostęp do artykułów wydanych przed 1.01.2009 r.

4. Umieszczanie krótkich (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe) wizytówek w Katalogu Branżowym.

III. Warunki techniczne korzystania z Portalu

1. Przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub inna, kompatybilna z nimi.

2. Czytnik plików PDF np. Acrobat Reader lub kompatybilne.

3. W przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV. Zamówienia i transakcje

1. Warunkiem skorzystania przez Internautę z płatnych treści umieszczonych w Portalu, jest:

a) Wybór jednego lub kilku artykułów - publikacji - artykuł o objętości powyżej jednej kolumny;

b) Wybór całego numeru czasopisma;

c) Wybór dostępu czasowego (do jednego czasopisma lub wszystkich czasopism z danej branży);

d) Zarejestrowanie się w Portalu

e) Dla Internautów zarejestrowanych – zalogowanie się w Portalu;

f) Opłacenie dostępu do Przedmiotu Transakcji (przelewem elektronicznym lub pocztowym);

g) Zalogowanie się danymi z rejestracji na stronie głównej Portalu w miejscu „Twój profil”. W profilu Klienta otworzyć zakładkę „Zamówienia” i przejść dalej klikając numer zamówienia;

h) Po wybraniu dostępu czasowego Klient otrzymuje dwa powiadomienia pocztą elektroniczną. Jedno po złożeniu zamówienia, a drugie po wpływie płatności na konto Portalu. Wtedy zalogowanie Klienta w panelu użytkownika (na stronie głównej Portalu w miejscu „ Twój profil”), powoduje start czasu na jaki wykupiono dostęp. Trwa on nieprzerwanie 1, 4 lub 12 godzin od pierwszego poprawnego zalogowania.

Transfer (ściągnięcie) pliku(ów) PDF na dysk komputera Internauty jest możliwy przez 12 godzin od wpisania kodu dostępowego i otwarcia pliku za pomocą programu Acrobat Reader (dotyczy wyłącznie publikacji sprzed listopada 2012 r.).Nie dotyczy e-Klientów jednorazowych. Podobny czas dostępu dotyczy nowszych publikacji udostępnianych Klientom wyłącznie w postaci materiału do czytania na ekranie komputera (bez możliwości pobierania plików)- nie dotyczy e-Klientów jednorazowych.

Zamówienie usług korzystania z płatnych treści, opisanych w podpunktach a, b i c powyżej, których wartość przekracza 50 zł (słownie pięćdziesiąt) musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisków „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz „wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy drogą elektroniczną”. Opłacenie zamówionej usługi jw. jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Zamówienie prenumeraty papierowej poprzez Portal wymaga:

a) Wypełnienia stosownego formularza i wysłania bezpośrednio z Portalu;

b) Opłacenia prenumeraty.

Realizacja zamówienia (przesyłka pierwszego zeszytu zaprenumerowanego czasopisma) nastąpi w ciągu 14 dni od jego ukazania się i/lub od złożenia zamówienia. Od tak zamówionej usługi klient może skutecznie odstąpić bez podawania powodów w terminie 14 dni od daty doręczenia pierwszego numeru zamówionego tytułu.

3. Zamówienie poprzez Portal reklamy internetowej lub w papierowych wydaniach czasopism jest możliwe po wypełnieniu formularza na stronie Reklama. W ciągu 24 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) Wydawnictwo skontaktuje się z Zamawiającym w celu uzgodnienia szczegółów i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Zamówienie w Katalogu Branżowym wizytówki wymaga rejestracji, zalogowania, wybrania dostępnych opcji wyglądu i prezentacji danych firmy oraz opłacenia usługi. Po wpływie środków za usługę na konto Sprzedawcy, zamówiona wizytówka prezentowana jest w odpowiedniej formie i czasie. Przed upływem opłaconego czasu prezentacji wizytówki Zamawiający otrzymuje pocztą elektroniczną powiadomienie o zbliżającym się końcu terminu prezentacji.

5. Firma posiadająca wpis w Katalogu Branżowym może w dowolnym czasie wystąpić do Wydawnictwa SIGMA-NOT o usunięcie jej danych z Katalogu, ich zmianę bądź sprostowanie.

6. W trakcie zakupów za pośrednictwem Portalu - Klient przechodząc proces rejestracji oraz wyboru przedmiotów transakcji i procedury płatności - może wycofywać się z dokonanych wyborów (zrezygnować z transakcji) aż do chwili dokonania zamówienia.

Po dokonaniu zamówienia z transakcji nie można się już wycofać.

7. Zamówienie usług płatnych, opisanych w punktach 1, 3 i 4 powyżej, których wartość przekracza 50 zł (słownie pięćdziesiąt) musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisków „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz „wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy drogą elektroniczną”. Opłacenie zamówionej usługi jw. jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy.

8. Zamówienie usługi prenumeraty przekraczającej wartość 50 zł (słownie pięćdziesiąt) uprawnia Zamawiającego do odstąpienia, bez podania powodów, od tej usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia pierwszego zaprenumerowanego tytułu.

V. Formy płatności

Dopuszczalne formy płatności za korzystanie z usług oferowanych przez Portal to: przelew tradycyjny, przelew internetowy.

Dla każdej transakcji Wydawnictwo wystawia fakturę VAT. Internauta może wydrukować za pośrednictwem Portalu fakturę Proforma. Właściwy dokument – oryginał – będzie przesłany na adres e-mail Internauty podany podczas rejestracji w ciągu 14 dni od zakończenia transakcji.

Wraz z fakturą Internauta zmawiający towar lub usługę o wartości powyżej 50 zł (słownie pięćdziesiąt) otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy, w którym znajdą się dane wymagane art. 12 i 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827).

VI. Reklamacje

1. Uzasadnione reklamacje dotyczące braku możliwości pobrania zamówionych treści, braku możliwości uzyskania dostępu czasowego lub niedostarczenia prenumerowanych tytułów są rozstrzygane zawsze na korzyść Klienta. Sprzedawca wysyła zamówioną publikację, dostarcza prenumerowane czasopismo lub przesyła kod dla dostępu czasowego na podany przez Internautę adres e-mail. Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków za opłacone i zrealizowane transakcje.

2. Internauci mogą zgłaszać reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Portalu, pocztą elektroniczną na adres sigmanot@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje o osobie zgłaszającej reklamację, tj. imię, nazwisko, firma, adres e-mail, numer zamówienia, datę (ew. godzinę) zakupu, tytuł publikacji, nazwę czasopisma, rocznik i numer wydania albo szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

VII. Prawa autorskie

Sprzedający informuje, że materiały zamieszczane w Portalu, w szczególności treść artykułów, grafika i zdjęcia, a także układ Portalu i jego forma wizualna są chronione prawem autorskim, a ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie może być dokonywane wyłącznie na warunkach tym prawem określonych. Usługodawca nie sprzedaje treści (artykułów, książek) które objęte są prawami autorskimi innych podmiotów (wydawców). Autorzy współpracujący jedynie recenzują je wymieniając tytuły i autorów.

VIII. Ochrona danych

1. Dane uzyskane przez Internautę w Katalogu Branżowym mogą być wykorzystywane jedynie w celach uzyskania kontaktu z firmą posiadającą wpis lub wizytówkę.

2. Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z Katalogu do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.

3. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z Katalogu osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.

4. Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.

5. Internauta przeglądający Katalog i korzystający z zawartych w nim danych powinienem zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. antyspamowej) wystąpić o zgodę do firmy, której adres chce wykorzystać do przesłania tzw. nie zamówionej korespondencji, tj. wszelkiego rodzaju ofert mających charakter handlowy lub usługowy.

Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest