INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Dwumiesięcznik ISSN 0208-6247, e-ISSN 2449-9889 - rok powstania: 1980
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Podstawy projektowania, wytwarzania i kształtowania własności metali, materiałów ceramicznych, polimerów i kompozytów. Rozwój nowych materiałów i technologii zaawansowanych oraz doskonalenie materiałów konwencjonalnych. Inżynieria powierzchni. Popularyzacja nowych metod badań składu chemicznego, struktury i własności materiałów. Systemy kontroli jakości materiałów oraz techniczne i ekonomiczne kryteria ich doboru. Standaryzacja materiałów oraz zasady tworzenia i funkcjonowania banków danych materiałowych.

Czytelnicy:
Inżynierowie-technolodzy i materiałoznawcy w zakładach przemysłowych. Pracownicy zaplecza badawczo- rozwojowego i projektowego przemysłu. Kadra naukowa i dydaktyczna instytutów badawczych i wyższych uczelni. Słuchacze specjalności materiałoznawczych i technologicznych wyższych uczelni.

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelna – dr hab. inż. Regina Jeziórska prof. IChP
Sekretarz redakcji – Anna Skurzewska
RADA PROGRAMOWA
Przewodniczący Rady Programowej – prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF J. KURZYDŁOWSKI
Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej – prof. dr hab. inż. HENRYK DYBIEC
CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. ANDRZEJ K. BLEDZKI, Niemcy
Prof. dr hab. inż. JAN CHŁOPEK
Prof. dr hab. inż. JAN CWAJNA
Prof. dr hab. inż. ALEKSANDRA CZYRSKA-FILEMONOWICZ
Prof. dr hab. inż. ANNA FRACZKIEWICZ, Francja
Prof. Dr.-Ing. Habit. MAIK GUDE, Niemcy
Prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF HABERKO
Dr hab. inż. JOLANTA JANCZAK-RUSCH, Szwajcaria
Prof. Dr. RUDOLF KAWALLA, Niemcy
Prof. Dr. ANNETTE KIPKA, Szwajcaria
Dr JACEK KOMENDA, Szwecja
Prof. dr hab. inż PIOTR KULA
Prof. Dr. JÁNOS L. LÁBÁR, DSc., Węgry
Prof. dr hab. inż. MAŁGORZATA LEWANDOWSKA
Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW MAJOR
Mgr inż. EDWARD MARGAŃSKI
Doc. PhD. Eng. EDWARD PLESHAKOV, Ukraina
Dr JULIAN PLEWA DSc., Niemcy
Prof. dr hab. inż. WOJCIECH PRZETAKIEWICZ
Dr JAN A. PUSZYNSKI, USA
Prof. Dr. Ing. JAROSLAV SOJKA, Czechy
Dr TOM TROCZYŃSKI, Kanada
Prof. ATHENA TSETSEKOU, Grecja
Dr inż. ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Pobierz plik Wskazówki dla autorów
 
 

Brak zeszyt??w w danym roku. Wybierz inny rocznik.