AURA - miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska.Czasopismo otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2018-2019. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

AURA jest umieszczona na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 6

AURA to miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, czytany przez profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia.

Do każdego numeru AURY drukowany jest „Dodatek ekologiczny dla szkół”.

Tematyka: Kształtowanie i ochrona środowiska. Popularyzacja ochrony wód, powietrza i gleby oraz walki z hałasem i wibracjami. Stan środowiska, jego zagrożenia oraz metody i rozwiązania służące jego poprawie. Szeroki wachlarz problemów etycznych, filozoficznych, medycznych, prawnych oraz planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. W każdym numerze - Dodatek Ekologiczny dla szkół.

Czytelnicy:
Pracownicy administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, służb ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, nauczyciele, studenci i młodzież szkolna oraz inne osoby zainteresowane ochroną środowiska.

Redaktor naczelna:
mgr Regina Cyganik
Zastępca redaktora naczelnego:
mgr inż. Elżbieta Koniuszy
Sekretarz redakcji:
mgr Józef Kozak
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek prof. dr hab. Florian Gambuś dr inż. Jerzy Grela prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz mgr inż. Elżbieta Tyralska-Wojtycza

Rada Programowa: prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki (przewodniczący) mgr inż. Marian Augustyn prof. dr hab. Zofia Ciesielska dr inż. Andrzej Jagusiewicz mgr inż. Krzysztof Kamieniecki dr Józef Kozioł dr inż. Marek Mielczarek dr hab. Zbigniew Myczkowski prof. dr hab. Romuald Olaczek dr Piotr Otawski prof. dr hab. Lucjan Pawłowski prof. dr hab. Wojciech Radecki dr hab. Stanisław Sitnicki mgr inż. Jerzy Swatoń mgr inż. Tadeusz Trzmiel mgr inż. Jerzy Wertz prof. dr hab. Tomasz Żylicz

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.