Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Czasopismo umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) MNiSW z liczbą punktów 4.

Pismo podejmuje następujące zagadnienia: źródła ciepła, energetyka, ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, stacje przetwarzające, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja, klimatyzacja, wentylacja przemysłowa, transport pneumatyczny, instalacje przemysłowe, wymiana ciepła, fizyka ustrojów budowlanych, odzyskiwanie ciepła, chłodnictwo, automatyzacja systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych. Oprócz artykułów głównych wyodrębnione są następujące działy: „Informacje techniczne", „Z prasy", „Z życia Zrzeszenia", „Normalizacja", „Wydarzenia", „Czy wiesz że?", „Targi, Konferencje".

Czytelnicy:
Czasopismo jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw projektujących, wykonujących i eksploatujących instalacje cieplne i urządzenia w budownictwie, służb głównego energetyka w zakładach przemysłowych, służb inwestycyjnych i nadzoru w organach administracji samorządowej i państwowej oraz studentów wyższych szkół technicznych, a także pracowników naukowych tych uczelni. Prenumeratorami są też członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski Zastępca redaktora naczelnego mgr inż. Barbara Rubik Redaktorzy tematyczni mgr inż. Ewa Kręcielewska dr inż. Marian Rubik dr inż. Piotr Ziętek Redaktor językowy mgr Hanna Michalik Redaktor statystyczny mgr Maciej Pereta Kierownik Zakładu - Pełnomocnik Zarządu mgr inż.Grażyna Zalewska

RADA PROGRAMOWA
prof. dr inż. Gerard Jan Besler, prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof.dr hab. inż. Halina Koczyk, prof. dr hab. inż. Leszek Laskowski, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński, prof. dr hab. inż. Hanryk G. Sabiniak, prof.dr hab. inż. Edward Szczechowiak

RADA NAUKOWA
1. prof. Marian Hopkowicz – Politechnika Krakowska, Polska 2. prof. Halina Koczyk – Politechnika Poznańska, Polska 3. prof. Tomasz Mróz – Politechnika Poznańska, Polska 4. prof. Edward Szczechowiak – Politechnika Poznańska, Polska 5. prof. Mirosław Żukowski – Politechnika Białostocka, Polska 6. prof. Krzysztof Wojdyga – Politechnika Warszawska, Polska 7. prof. Dusan Petras - Uniwersytet Technologiczny w Bratysławie, Słowacja 8. prof. Quwang Wang – Jiotong University, Chiny 9. prof. Vytautas Martinaitis – Wileński Uniwersytet Techniczny, Litwa 10. prof. Violeta Motuziene – Wileński Uniwersytet Techniczny, Litwa 11. prof. Sergey Anisimow – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet w Sankt Petersburgu - Rosja 12. prof. Paweł Wargocki – Uniwersytet Techniczny, Dania 13. prof. Timo Kauppinen - Technical Research Centre of Finland, Finlandia 14. prof. Karel Kabele –Uniwersytet Techniczny - Czechy 15. prof. Antonio Rodero Serrano - uniwersytet w Cordobie

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.