Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Witkowicz"

BADANIA I ROZWÓJ: Jak zmienia się opakowanie? Część 1. DOI:10.15199/42.2019.5.1


  How does packaging change? part 1 STRESZCZENIE: Wszystko ma swój początek, również opakowania. Można na nie patrzeć z różnych punktów widzenia, na przykład spojrzeć z perspektywy antropologa, filozofa czy zwykłego zjadacza chleba. Każda tego typu analiza pozwala lepiej zrozumieć, czym jest rzecz, przedmiot nazywany opakowaniem. Jak zmienia się i jak oddziałuje na nas korzystających z niego? ABSTRACT: Everything has its own beginning and end and so do packages. You can look at them from different perspectives, for example take an anthropologist's, philosopher's or ordinary person's view. Each such analysis helps to understand better what a thing, an object called a package is. How does it change and affect people using it? Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej w 2015 roku pt.: "Opakowanie jako nośnik treści i wartości" autorstwa Magdaleny Witkowicz, pod kierunkiem dr Agnieszki Andruszkiewicz. Cofnijmy się nieco w przeszłość, kiedy człowiek jeszcze nie miał tak wielu narzędzi do swojej dyspozycji; wtedy, chcąc zabezpieczyć coś cennego, sięgał po najbardziej powszechne produkty jak liście, trawy, kora z drzew, aby w ten sposób zakryć, zabezpieczyć to, co było dla niego cenne. Jednak patrząc na naturę, to właśnie ona tworzy najbardziej funkcjonalne opakowania, chroniące to, co najcenniejsz[...]

Opakowanie jako "znak"? DOI:10.15199/42.2019.11.1


  STRESZCZENIE: Opakowanie, jako aktywny sprzedawca produktu, oprócz zabezpieczenia towaru bierze na siebie również odpowiedzialność zakomunikowania: co to za towar, skąd jest, ile go jest oraz przekazuje wiele innych informacji. Jednak to nie wszystko. Ma ambicję pójść dalej i wejść w relację z klientem na wyższym poziomie - oddziałując na podświadomość odbiorcy. ABSTRACT: Package as an active seller of a product, apart from protecting the goods, is also responsible for communicating what kind of product it contains, the place of origin, the quantity of the goods as well as for providing much more information. And that is not all. It has an ambition to go further and create a higher level relationship with a customer - affecting client’s sub consciousness. Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej z 2015 roku pt.: "Opakowanie jako nośnik treści i wartości" autorstwa Magdaleny Witkowicz, pod kierunkiem dr Agnieszki Andruszkiewicz. Świadomość funkcji, jaką pełni obecnie opakowanie sprawiła, że stało się ono integralnym elementem marketingu - nikt nie zaprzeczy temu stwierdzeniu. To za jego pomocą, poprzez różne środki przekazu wizualnego, producenci przekazują informacje o produkcie oraz marce w celu zachęcenia klienta do zakupu towaru. Zatem, aby zwrócić na siebie uwagę, opakowanie musi się wyróżniać spośród innych dostępnych na rynku. Powinno kusić swoją atrakcyjnością, być estetyczne i czytelne, oddziaływać na zmysły i pamięć konsumenta, świadczyć o jakości produktu, a także wpływać, między innymi, na budowanie prestiżu odbiorcy [1]. Opakowanie jako narzędzie aktywnej sprzedaży staje się materialnym śla[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Odpowiedzialność projektanta opakowań DOI:10.15199/42.2019.12.1


  Responsibility of a packaging designer STRESZCZENIE: Opakowanie ma olbrzymi potencjał; za jego pomocą można przekazać konkretne informacje, a także można próbować wpłynąć na emocje i zachowanie odbiorcy. W dzisiejszych czasach opakowanie jest skutecznym narzędziem komunikacji. Odpowiedzialny projektant opakowań myśli i dba o cały cykl życia opakowań z troską o ekologię i o przyszłość człowieka. ABSTRACT: Packaging has enormous potential, it can be used to convey specific information as well as to attempt to influence emotions and behaviour of the recipient. Nowadays, packaging is an effective communication tool. A responsible packaging designer thinks and cares about the whole life cycle of packages including ecology and the future of human race. Odpowiedzialność projektanta opakowań Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej w 2015 roku pt.: "Opakowanie jako nośnik treści i wartości" autorstwa Magdaleny Witkowicz, pod kierunkiem dr Agnieszki Andruszkiewicz. Opakowanie pojmowane jako znak ma olbrzymią moc - za jego pomocą można nie tylko przekazać konkretne treści, ale też można próbować wpłynąć na emocje i zachowanie odbiorcy. Projektant jako twórca komunikatu ma możliwość zakodowania informacji w taki sposób, by odbiorca wiedział, jak się nimi posłużyć i w jakim celu. Tak na przykład poprzez ergonomiczny i odpowiednio wyprofilowany kształt bryły opakowania może intuicyjnie przekazać odbiorcy, jak powinno się je użytkować. Pokuszę się również o odważną tezę, iż za pomocą szeroko rozumianego opakowania można wpłynąć na nawyki ludzkie, np. można[...]

Badania i rozwój: Opakowanie jako nośnik idei i wartości DOI:10.15199/42.2020.2.1


  Packaging as a carrier of ideas and values Streszczenie: Prezentowany projekt jest przykładem świadomego użycia opakowania jako znaku, nośnika treści i wartości. Projekt ten nazwano "Zdrowie to Pestka"; jest to seria opakowań wielokrotnego użytku na pestki i ziarna m. in.: dyni, słonecznika, migdałów, siemienia lnianego. Zasadniczym celem realizacji tego konceptu Magdaleny Witkowicz było zachęcenie odbiorców do sięgnięcia po zdrowe źródło witamin i wartości odżywczych. Narzędziem do realizacji tego celu miało być opakowanie. Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej w 2015 roku, pt.: "Opakowanie jako nośnik treści i wartości" autorstwa Magdaleny Witkowicz, pod kierunkiem dr Agnieszki Andruszkiewicz. Abstract: Presented project is an example of a conscious use of packaging as a brand, a carrier of a message and of value. The project is called "Health is a seed", which is a series of multiple use packages for seeds and nuts, eg. pumpkin seeds, sunflower seeds, almonds and flax seeds. The main goal of Magdalena Witkowicz's concept was to encourage recipients to reach for a healthy source of vitamins and nutrients. Packaging was a tool to carry out this project. Jak opakować pestki słonecznika? Jak opakować wartości? Próbą realizacji tego zamierzenia jest projekt opakowania "Zdrowie to Pestka". Jest to narzędzie mające na celu zmianę sposobu postrzegania znaczenia pestek i ziaren przez nas, a także zachęcenia do częstszego sięgania po nie. Opakowanie to jest odpowiedzią na społeczne niedocenianie produktu i pomijanie go w codziennej d[...]

 Strona 1