Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD MISZKIEWICZ"

Przegląd ważniejszych metod oznaczania sumarycznej zawartości polietylenoglikoli (PEG) w produktach oksyetylenowania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze metody oznaczania sumarycznej zawartości polietylenoglikoli (PEG) w niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, z wyłączeniem chromatografii gazowej. Opisano metody: ekstrakcyjną, sedymentacyjną, chromatografię bibułową, chromatografię cienkowarstwową, kolumnową chromatografię cieczową, wysoko sprawną chromatografię cieczową oraz preparatywną chromatografię cie[...]

Oznaczanie metodą ekstrakcyjną sumarycznej zawartości polietylenoglikole jako zanieczyszczeń w oksyetylenowanych alkoholach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ekstrakcyjną metodę oznaczania zawartości polietylenoglikoli w oksyetylenowanych związkach powierzchniowo czynnych. Adaptacja odpowiedniej metody Weibulla polega na zastosowaniu w procesie ekstrakcji kaskadowego układu rozdzielaczy i wykorzystaniu turbulentnego przepływu azotu przez mieszaninę ekstrakcyjną w celu zapewnienia optymalnych warunków międzyfazowej wymiany masy. Dokł[...]

Oznaczanie metodą RP HPLC zawartości polietylenoglikoli jako zanieczyszczeń w oksyetylenowanych alkoholach

Czytaj za darmo! »

Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych prac wytypowano warunki analizy ilościowej sumarycznej zawartości polietylenoglikoli (PEG) w oksyetylenowanych alkoholach. Wykonano analizę statystyczną otrzymanych wyników i wyznaczono równanie krzywej kalibracyjnej dla polietylenoglikoli o masie cząsteczkowej w zakresie 194÷600. Umożliwiło to uniknięcie konieczności wyznaczania średniego stop[...]

Jednoczesne oznaczanie zawartości mrówczanu sodu i 2-etylo-2-hydroksymetylopropanu-1,3-diolu (TMP) metodą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej

Czytaj za darmo! »

Posługując się przykładem analizy mieszaniny 1,1,1-trimetylolopropanu i mrówczanu sodu omówiono możliwości zastosowania chromatografii cieczowej jako wygodnego narzędzia w bieżącej analizie półproduktów i produktów przemysłowych procesów chemicznych. Oznaczane składniki mogą różnić się charakterem chemicznym (np. sól i niejonowy związek organiczny). Metodyka ta może być w prosty sposób rozsz[...]

Oznaczanie składu produktów reakcji mocznika z glikolem dietylenowym za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej na fazach odwróconych (RP HPLC)

Czytaj za darmo! »

Opracowano szybką metodę rozdziału i analizy ilościowej mieszaniny mocznika, glikolu dietylenowego, mono- i dikarbaminianu glikolu dietylenowego. Próby poreakcyjne analizowano bezpośrednio na kolumnie Hypersil ODS z zastosowaniem detektora RI (temp. 30°C) i wody jako fazy ruchomej. Procedura analizy jest szybka, prosta, odtwarzalna i odpowiednia dla analiz rutynowych. Omówienie wyników Żyw[...]

Badania trwałości biocydu izotiazol i nowego w emulsjach wodno-olejowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad dynamiką rozkładu 2-metylo-4,5-trimetyleno-4-izotiazolin-3-onu (MTI) - biocydu stosowanego do zabezpieczania emulsyjnych układów wodno- -olejowych przed rozwojem życia biologicznego. Badano emulsje wodno-olejowe o stężeniach zróżnicowanych według planu badań, używane jako ciecze chłodzące do obróbki skrawaniem metali. Opisano metodykę wydzielania substancji akt[...]

 Strona 1