Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maria PASTERNAK"

Rozwój meteorologii polskiej w zarysie

Czytaj za darmo! »

Meteorologia to dział geofizyki zajmujący się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej oraz tych procesów w jej podłożu, które mają bezpośredni wpływ na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody. Wyraz meteorologia wywodzi się od greckich słów meta (ponad), eora (zawiesina) i logos (słowo), a praktyczne zastosowanie osiągnięć tej dziedziny nauki je[...]

Początki rolnictwa ekologicznego


  Za kolebkę światowego rolnictwa ekologicznego przyjmuje się obecne tereny Polski. Związane są z tym dwie miejscowości oraz dwie wybitne postaci: gen. Dezydery Chłapowski (1788-1879) z Turwi w Wielkopolsce i dr Rudolf Steiner (1861-1925) z Kobierzyc koło Wrocławia. Obie miejscowości oddalone są około 150 km, a działalność obu panów dzieli około 100 lat. Jest rok 1815. Dezydery Chłapowski mając 27 lat przejął od ojca bardzo zadłużony majątek. Po trzech latach gospodarowania wyjechał do Anglii, gdzie zapoznawał się z praktyką rolniczą. Następnie w Szkocji na Akademii Rolniczej w Edynburgu poznawał zasady nowoczesnej agronomii. W szkole wykładano nauki przyrodnicze, które znajdowały zastosowanie w rolnictwie. Najdłużej przebywał na południu Szkocji w Fantassie. Tam nauczył się orać szkockim pługiem i stawiać okrągłe stogi, a przede wszystkim zrozumiał zasady płodozmianu. Zaznajamiał się z maszynami rolniczymi, hodowlą zwierząt, przemysłem przetwórczym płodów rolnych oraz organizacją pracy. Uczył się, obserwował, pracował fi zycznie - orał, bronował, siał, kosił, młócił, pasł konie, bydło, trzodę, jak każdy rolnik pracował od świtu do zmroku po to, by wszystko poznać od podstaw. Po osiemnastu miesiącach w końcu roku 1819 wrócił do swojego majątku, liczącego około 10 tys. ha Zdawał sobie sprawę, że należy zerwać z tradycyjną strukturą w rolnictwie. Nabytą wiedzę i doświadczenie szybko wp[...]

 Strona 1