Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Tokarska"

Studies on new concepts of high-temperature coal tar processing Part 1. Evaluation of the technologies for coal tar processing. Badania nad nowymi koncepcjami przetwórstwa wysokotemperaturowej smoły koksowniczej Cz. I Analiza technologii przetwórstwa smół koksowniczych


  A review, with 95 refs., of coal tar upgrading methods. The sources, properties and upgrading methods of coal tar (continuous distn., delayed coking, hydrogenative upgrading, supercrit. gas extn.) were taken into consideration. Some new concepts for high-temp. coal tar processing were proposed. Przedstawiono analizę rynku smołowego w Polsce. Omówiono klasyczne metody przetwórstwa smoły koksowniczej. Zaproponowano wykorzystanie istniejących technologii stosowanych w przerobie ciężkich pozostałości naftowych do przerobu smoły koksowniczej. Głównym sposobem chemicznego wykorzystania węgla jest jego koksowanie. Proces ten jest ukierunkowany na produkcję koksu znajdującego zastosowanie przede wszystkim w hutnictwie. Oprócz koksu, gazu koksowniczego i benzolu surowego otrzymuje się w nim również smołę koksowniczą. Stopień uzysku smoły koksowniczej wynosi 3-4%1-4) w stosunku do ilości węgla poddanego koksowaniu, co pozwala oszacować światową produkcję smoły na ok. 20 Tg/r5). Zdolności produkcyjne koksu w Polsce, pozwalają wytwarzać ponad 450 Gg smoły koksowniczej rocznie, jednak od momentu ogólnoświatowego kryzysu na rynku stali i koksu w 2007 r., ilości produkowanego koksu, a tym samym smoły uległy zmniejszeniu (rys. 1). W kraju okres świetności przemysłu węglopochodnych przypada na lata sześćdziesiąte XX w. Wtedy to przerabiano i wykorzystywano w możliwie pełny sposób. W latach siedemdziesiątych XX w. ilość wytwarzanej smoły osiągnęła nawet 870 Gg/r (1978), jednak nie miało to wpływu na przetwórstwo węglopochodnych, a wręcz napotykano na coraz to większe trudności, co spowodowane było brakiem środków inwestycyjnych. Zanikające zainteresowanie przerobem smoły koksowniczej, stopniowe ograniczanie mocy przerobowych oraz 1726 92/9(2013) Dr inż. Anna TOKARSKA w roku 1971 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1979 r. obroniła pracę doktorską. [...]

 Strona 1