Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Maciej ZAJKOWSKI"

The side emission in shaped optical fibres

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje nowatorską analizę kształtowania strumienia świetlnego w światłowodach o bocznej emisji światła. Dzięki tej metodzie możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie kształtowanego światłowodu o założonej emisji bocznej strumienia świetlnego. Abstract. Article presents new method of design light flux emission in forming optical fibers, with side light emission. This method of design g[...]

Poprzeczna dystrybucja strumienia świetlnego w strukturze włóknistej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony tekst prezentuje wyniki analizy matematycznej rozkładu strumienia świetlnego w przekroju poprzecznym światłowodu włóknistego. Analiza oparta jest na metodzie Monte Carlo obliczeń świetlnych, wykonanych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Abstract. The analysis of distribution of light flux was presented in cross section of fibrous optical fibre, in function of distance fr[...]

Projekt hybrydowej głowicy do transmisji promieniowania słonecznego

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie absorbera światłowodowego zwiększa możliwości wykorzystania systemu solarnego. Oprócz konwersji promieniowania słonecznego w ciepło, występuje też transmisja światła torem światłowodowym. Sprawność przesyłania promieniowania widzialnego jest większa niż sprawność konwersji fototermicznej, dlatego coraz częściej używa się systemów hybrydowych. W artykule przedstawiono koncepcję bud[...]

Światłowody w technice świetlnej

Czytaj za darmo! »

Możliwość transmisji światła w przestrzeni innej niż powietrze stała się podstawą do stworzenia medium przesyłającego promieniowanie elektromagnetyczne, jakim jest światłowód. W XIX wieku John Tyndal uwięził światło słoneczne w strudze wody, czym zapoczątkował prace nad przesyłaniem światła torami optycznymi. Później wykorzystywano cylindryczne tory wodne do transmisji światła lampy naftowe[...]

Właściwości fotometryczne wyświetlaczy LCD

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki pomiarów fotometrycznych wybranych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w oparciu o skonstruowane stanowisko do wyznaczania parametrów świetlnych struktur planarnych oraz parametrów elektrooptycznych ekranów LCD. Uzyskane wyniki posłużą do oceny przydatności płaskich konstrukcji optycznych do celów oświetleniowych.". Autorzy proszeni są o przygotowanie tekstu zgodnie z pod[...]

Światłowody boczne w liniowej detekcji promieniowania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono informacje dotyczące detekcji promieniowania za pomocą światłowodów bocznych. Światłowody kształtowane służą nie tylko do celów oświetleniowych, lecz mogą być również stosowane wszędzie tam, gdzie jest potrzeba liniowej detekcji promieniowania. Koncepcja czujnika opiera się na wykorzystaniu światłowodu walcowego z wykonanym zaburzeniem pryzmatycznym. Abstract. This paper presents information about detection of radiation which uses side light optical fibers. The idea of the sensor of the angular dislocation is based on the utilization of the cylindrical optical fiber with performed prismatic disturbance. Shaped side optical fibers are used in lighting mainly, but their useful properties are in detection. (Side light fibres in linear radiation detection). Słowa[...]

Program SOWA modernizacji oświetlenia drogowego w gminie DOI:10.15199/48.2015.07.25

Czytaj za darmo! »

Stan systemów oświetlenia drogowego w gminach jest bardzo różny. Gminy typowo wiejskie i podmiejskie nie inwestują w najnowsze technologie oświetleniowe. Program SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne, będący częścią Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) finansowanego przez NFOŚiGW, daje szansę na mądrą modernizację systemów oświetleniowych, poprzez wymianę źródeł światła, osprzętu i opraw oświetleniowych oraz stosowanie systemów zarządzania i redukcji mocy opraw oświetleniowych w oświetleniu drogowym. Przykładowa analiza pokazana będzie na przykładzie Gminy Juchnowiec Kościelny, która jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała wsparcie z programu SOWA Abstract. Condition of road lighting systems in communes is very different. Typical rural and suburban communes do not invest in new lighting technology. The SOWA Program Energy efficient street lighting, as part of the Green Investment Scheme funded by the NFOŚIGW, gives an opportunity to modernize wisely lighting systems through light sources, accessories and luminaires exchange and uses the management and power reduction of road lighting systems. Sample analysis will be shown on the example of the Juchnowiec Koscielny Commune, which was one of the first in Poland, received support from the SOWA. (SOWA modernization program of road lighting in commune). Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, efektywność energetyczna, LED, zarządzanie Keywords: road lighting, energy efficiency, LED, management Wstęp Obowiązkiem zarządcy drogi, zgodnie z ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238) w art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie m.in. zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, zaś w art. 3 pkt 22 określa finansowanie oświetlenia jako finansowanie kosztów energi[...]

LCD, DLP planar lighting fitting

Czytaj za darmo! »

The LCD displays emit the luminous flux similar to lambertian emission and additionally allow to control the spectral distribution. Conception of lighting fitting enabling the control of emitted luminous flux quantity and change of colorimetric parameters was presented. Streszczenie. Wyświetlacze LCD emitują strumień świetlny w sposób zbliżony do lambertowskiego i dodatkowo pozwalają na sterowan[...]

Rozpraszanie strumienia świetlnego przez wzorce współczynnika odbicia

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje badania dotyczące sposobu rozpraszania strumienia świetlnego przez wzorce współczynnika odbicia. Analiza dotyczy określenia różnic pomiędzy zakładanym rozsyłem lambertowskim próbek wzorcowych, a ich rzeczywistymi właściwościami rozpraszającymi. Wyznaczenie charakteru rozsyłu strumienia świetlnego odbitego od próbki rozpraszającej wykonano na stanowisku do badania bryły fotometrycznej światła odbitego od powierzchni badanej. Abstract. The paper presents investigations relating to method of diffusing the light flux by the standard of reflection coefficient. The analysis relates to the qualifications of differences among founded lambertian emission of standard samples, and their real distracting proprieties. Assign the character of reflected light flux from the distra[...]

Modyfikacja parametrów kolorymetrycznych w oprawach oświetleniowych ze źródłami LED DOI:10.15199/48.2015.07.21

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe zasady addytywnego sumowania strumienia świetlnego w układzie kolorymetrycznym XYZ. Przedstawiono zaimplementowany w ośmiobitowym mikrokontrolerze algorytm, realizujący addytywne sumowanie strumienia świetlnego z diod elektroluminescencyjnych o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Algorytm ten umożliwia niezależną regulację strumienia świetlnego mieszaniny oraz zmianę położenia jej punktu chromatyczności. Abstract. The article presents basics of additive luminous flux mixing in the XYZ colorimetric system. Describe implemented in eight-bit microcontroller additive summation algorithm which mixes light from RGB LED. This algorithm allows independent control of the mixtures luminous flux and change the position of the chromaticity point. (Modification of colorimetric parameters in luminaires with LED sources). Słowa kluczowe: oprawa LED, mieszanie barw, strumień świetlny, sterowanie. Keywords: LED luminarie, colour mixing, luminous flux, control. Wstęp Współczesna kolorymetria jest często określana mianem kolorymetrii trójchromatycznej, ponieważ powszechnie stosowany psychofizyczny opis światła i barwy opiera się na traktowaniu dowolnego światła jako addytywnej mieszaniny strumieni świetlnych o trzech wybranych barwach podstawowych. Punktem wyjścia dla trójchromatycznego opisu światła jest wybór trzech barw podstawowych, które utworzą układ barw podstawowych. W takim układzie addytywne zsumowanie strumieni świetlnych o dwóch barwach z rozpatrywanej trójki nie doprowadzi do uzyskania mieszaniny odtwarzającej promieniowanie o trzeciej barwie [1] [2]. Jednym z praktycznie używanych układów kolorymetrycznych jest wprowadzony przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową w 1931 układ kolorymetryczny XYZ. Jest on oparty na fikcyjnych barwach podstawowych X, Y oraz Z. Barwy te wybrano tak, aby spełnione były następujące kryteria [3]: a) trójkąt XYZ zawiera w swoim wnętrzu wszystkie barwy widzialne, b) b[...]

 Strona 1  Następna strona »