Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szajner"

Handel zagraniczny produktami mleczarskimi

Czytaj za darmo! »

Integracja europejska spowodowała znaczący wzrost eksportu w sektorze mleczarskim. W 2004 r. wartość wywozu zwiększyła się do 618 mln euro, podczas gdy w latach 2002-2003 nie przekraczała 370 mln euro. W 2005 r. utrzymał się dynamiczny wzrost eksportu, który osiągnął rekordowy poziom 900 mln euro. W 2006 r. została zahamowana wzrostowa tendencje w eksporcie, ale jego wartość była nadal wyso[...]

Rynek masła w Polsce i Niemczech

Czytaj za darmo! »

Masło w Polsce zawsze należało do najważniejszych produktów sektora mleczarskiego. W końcu lat osiemdziesiątych XX w. produkcja wyniosła ok. 270 tys. t, ale w okresie transformacji gospodarczej zmniejszyła się do ok. 130 tys. t. Spadkowi produkcji towarzyszył dynamiczny rozwój rynku utwardzonych tłuszczów roślinnych. Produkcja margaryny wzrosła ze 180 tys. t w 1990 r. do 400 tys. t w 1996 r. [...]

Handel zagraniczny produktami mleczarskimi

Czytaj za darmo! »

Integracja Polski z Unią Europejską przyczyniła się do znaczącego wzrostu eksportu w sektorze mleczarskim. W 2004 r. wartość eksportu zwiększyła się do 618 mln euro, podczas gdy w latach 2000-2003 nie przekraczała 370 mln euro. W latach 2005-2006 eksport zwiększył się do ok. 920 mln euro, a w 2007 r. prawdopodobnie osiągnie rekordową wartość - ok. 1220 mln euro (rys. 1). Wskazują na to wstęp[...]

Handel zagraniczny produktami mleczarskimi

Czytaj za darmo! »

Obroty handlu zagranicznego w sektorze mleczarskim po integracji z Unią Europejską znacząco wzrosły i w 2007 r. osiągnęły rekordowy poziom. Wartość eksportu wyniosła 1138 mln euro wobec 366 mln euro w 2003 r. (rys. 1). W porównaniu z 2006 r. wpływy walutowe z eksportu zwiększyły się o 23%. W ujęciu ilościowym wzrost eksportu nie był już tak znaczny. Znacząco zwiększył się jedynie wolumen ek[...]

Produkty mleczarskie - eksport, import

Czytaj za darmo! »

Wpierwszym półroczu 2008 r. eksport artykułów mleczarskich utrzymał się na wysokim poziomie. Wartość wywozu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększyła się o 11% do 596,7 mln euro. W ujęciu ilościowym wzrost eksportu nie był już tak znaczący. Istotnie zwiększył się tylko wywóz mleka w proszku (39%) oraz mleka płynnego i śmietany (7,5%). Eksport pozostałych produktów nie[...]

Rynek lodów w Polsce

Czytaj za darmo! »

W latach 2003-2007 produkcja lodów w Polsce zwiększyła się o 34,5% do 2,4 mln hl, a wartość przychodów ze sprzedaży - tylko o 6% do 740 mln zł. Dane te nie obejmują produkcji w najmniejszych firmach, w tym w zakładach rzemieślniczych (np. cukierniach). Cechą polskiego rynku lodów jest duża sezonowość produkcji i konsumpcji. W okresie letnim znacząco wzrasta popyt na lody i wówczas produkcję uruchamiają liczne małe zakłady cukiernicze. W 2008 r. według wstępnych szacunków produkcja lodów w Polsce zwiększyła się do 2,5 mln hl. W2007 r. na skalę przemysłową lody produkowały 24 przedsiębiorstwa, tj. o 3 mniej niż przed akcesją do UE (tabela). Wzrost koncentracji produkcji odzwierciedla rosnąca wielkość produkcji przypadająca na firmę, która w 2007 r. wyniosła ok. 102 tys. hl, tj.[...]

Handel zagraniczny produktami mlecznymi

Czytaj za darmo! »

Polski sektor mleczarski jest eksporterem netto i coraz silniej jest powiązany z rynkiem unijnym. Wymiana handlowa z zagranicą ma bardzo duże znaczenie w bilansowaniu podaży i popytu na rynku krajowym. Nadwyżki produkcyjne w sektorze mleczarskim kierowane były na eksport, który był istotnym czynnikiem stabilizującym równowagę rynkową w warunkach małego popytu wewnętrznego. Bilansowe spożycie mleka i jego przetworów na osobę wynosi w Polsce ok. 265 kg/rok i jest o 10-20% niższe niż w krajach UE-15. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym w 2009 r. na poziomie 1,5 mld l i 935 mln euro wskazuje nie tylko na konkurencyjność międzynarodową sektora, ale również na efektywne funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. znaczna przewaga podaży nad popytem występuje na polskim rynku mleka od wielu lat. Syntetycznym wskaźnikiem umożliwiającym ocenę skali tego zjawiska jest wskaźnik samowystarczalności SRi (Self-sufficiency Ratio) - jest to stosunek produkcji mleka do jego zużycia w kraju. Zużycie krajowe obejmuje spożycie w gospodarstwach domowych oraz ilość mleka zużywaną w gospodarstwach rolnych na cele paszowe. Produkcja mleka wykazuje niewielkie zmiany i wynosi ok. 12 mln t rocznie, bilansowe spożycie w gospodarstwach domowych szacowane jest na ok. 10 mln t, a na paszę przeznacza się niewielkie ilości (500 mln l). W konsekwencji w latach 2006-2009 produkcja była średnio o ok. 15% większa od zużycia krajowego. ZNACZENIE HANDLU zagranicznego Wskaźnikiem dobrze obrazującym duże znaczenie eksportu w sektorze jest wskaźnik eksportowej orientacji produkcji EOi (Export-Oriented Ratio). Przy użyciu tego indeksu ocenia się udział eksportu wyrażonego w ekwiwalencie mleka surowego w produkcji i skupie oraz w ujęciu wartościowym w przychodach ze sprzedaży przemysłu mleczarskiego. Wyniki analizy statystycznej potwierdziły duże znaczenie eksportu w mleczarstwie, gdyż jego udział w skupie wynosi ok. 22%, a w przychodach ze sprzedaży - 19,5% (tabela 1).[...]

Sektor mleczarski w Polsce problemy i perspektywy

Czytaj za darmo! »

Polski sektor mleczarski dobrze przygotował się do integracji z Unią Europejską i w pierwszych latach członkostwa osiągnął sukces na europejskim rynku. Wyrazem tego jest znaczący wzrost dodatniego salda w handlu zagranicznym. Procesy dostosowawcze w okresie przedakcesyjnym spowodowały wyraźny postęp modernizacji branży, która stanowiła podstawę międzynarodowej konkurencyjności. W mleczarstwie wciąż jest jednak wiele problemów, których rozwiązanie będzie miało fundamentalne znacznie dla przyszłości sektora w kontekście reformy WPR i ewentualnej liberalizacji handlu w ramach WTO. Proces restrukturyzacji sektora nie jest jeszcze zakończony, a jego celem w najbliższych latach będzie poprawa efektywności produkcji. Ważnym problemem, który wymaga rozwiązania jest zwiększenie popytu wewnętrznego, co pozwoli uniezależnić się od wyników w eksporcie i wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych. GŁÓWNE CECHy RyNKU, PRODUKCJI i przetwórstwa mleka Rynek mleka w Polsce charakteryzuje się nadwyżką podaży nad popytem, która jest mierzona wskaźnikiem samowystarczalności SRi (Self-sufficiency Ratio). W latach 2006-2009 produkcja mleka wynosiła ok. 12 mln t i była średnio o 15% większa od krajowego zużycia [6]. Nadwyżka podaży jest typowa dla całej UE, ale istnieją znaczne różnice między poszczególnymi krajami członkowskimi. Łączna kwota mleczna w UE-27 wynosi bowiem 153 mln t i jest o ok. 10% większa od popytu. Nadwyżki podaży są sprzedawane na rynku światowym. Polskie mleczarstwo, w odróżnieniu od głównych konkurentów z UE-15, charakteryzuje się niską towarowością produkcji (procentowy stosunek sprzedaży do produkcji) wynoszącą ok. 80%, a dostawy mleka do przemysłu stanowią niespełna 75% produkcji (tabela 1). W państwach UE-15 udział skupu w produkcji mleka wynosi 90-95%. Niska towarowość produkcji niekorzystnie wpływa na rozwój krajowego przemysłu mleczarskiego, który nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności przetwórczych. Szacuje się, ż[...]

Rynek cukru i artykułów cukierniczych w Polsce


  W 2010 r. zakończyła się w UE reforma systemu regulacji rynku cukru, która wywarła decydujący wpływ na sytuację ekonomiczną unijnego i krajowego cukrownictwa. Komisja Europejska zdecydowała o wdrożeniu reformy mając na uwadze poprawę konkurencyjności sektora, interesy wszystkich uczestników rynku oraz krytyczne stanowisko WTO1 w kwestii dotowanego eksportu cukru z UE [4]. Zmiany regulacji rynkowych dotyczyły limitowania produkcji, handlu zagranicznego, obniżki minimalnej ceny skupu buraków cukrowych i ceny referencyjnej cukru oraz wprowadzenia dopłat bezpośrednich dla plantatorów i pomocy finansowej na restrukturyzację przemysłu cukrowniczego2. W konsekwencji wystąpiły duże zmiany dochodowości uprawy buraków cukrowych, sytuacji finansowej przemysłu cukrowniczego oraz efektywności rynku rozumianej jako równowaga podaży i popytu. Główną zmianą w funkcjonowaniu rynku była redukcja kwot produkcyjnych. W całej UE limit produkcji cukru zmniejszono o 23,5% do 13,3 mln t, ale utrzymując obowiązek eksportu lub zużycia na cele niespożywcze cukru pozakwotowego. W wyniku tej decyzji UE stała się importerem netto cukru, gdyż konsumpcja szacowana jest na ok. 17,5 mln t. Reforma doprowadziła do głębokich zmian strukturalnych, gdyż uprawa i przetwórstwo buraków cukrowych zostały skoncentrowane w regionach o najkorzystniejszych warunkach agroklimatycznych3 i w największych zakładach cukrowniczych. SEKTOR CUKROWNICZY W POLSCE W polskim sektorze cukrowniczym wystąpiły wszystkie pozytywne i negatywne skutki wprowadzonej reformy. Narodowa kwota produkcji wynosi 1405,6 tys. t i jest o 16% mniejsza od limitu uzyskanego w negocjacjach akcesyjnych oraz o ok. 200 tys. t mniejsza od zużycia na rynku wewnętrznym. Obowiązek eksportu nadwyżek produkcyjnych powoduje, że Polska jest zmuszona do importu dużej ilości cukru. Zmniejszenie limitu produkcyjnego doprowadziło do bardzo głębokiej restrukturyzacji branży na poziomie rolnictwa i przemysłu. Powierz[...]

Aktualne problemy polskiego mleczarstwa


  Polskie mleczarstwo w ostatniej dekadzie osiągnęło bardzo duży postęp w procesie modernizacji tego sektora i to stało się fundamentem konkurencyjnej pozycji na rynkach zewnętrznych. W sektorze wciąż występują nierozwiązane problemy, które w przyszłości mogą stanowić barierę jego rozwoju. Dotyczy to przede wszystkim koniecznych zmian strukturalnych, których wynikiem byłby wzrost skali produkcji i przetwórstwa oraz efektywności wykorzystania zasobów kapitału i pracy. Dobra sytuacja finansowa i wzrost nakładów inwestycyjnych w 2010 r. pozwalają przypuszczać, że przemysł mleczarski będzie kontynuował restrukturyzację. Spożycie mleka i jego przetworów wykazuje powolną tendencję wzrostową, ale tempo tego wzrostu jest zbyt małe. Jednak utrwalenie pozytywnych tendencji w restrukturyzacji i popycie wewnętrznym pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość branży w kontekście zapowiadanej reformy WPR. GŁÓWNE CECHY RYNKU, produkcji i przetwórstwa mleka Rynek mleka należy do najbardziej uregulowanych rynków żywnościowych w UE, a podstawę systemu regulacji stanowią kwoty mleczne. W kontekście prawa podaży (S) i popytu (D), które jest najważniejszym prawem ekonomii rynku, administracyjnie wyznaczony limit produkcyjny wyznacza "sztywną" krzywą podaży (S’). Kwoty mleczne jest to zatem system bardzo mocno ingerujący w prawa rynkowe [2]. Główną ideą ich wprowadzenia było ustabilizowanie podaży na określonym poziomie, co powinno doprowadzić do wyznaczenia nowego punktu równowagi rynkowej (E’) i wzrostu cen (P’) (rysunek 1). Rzeczywiste procesy gospodarcze, w tym zwłaszcza rynkowe, okazują się jednak bardziej złożone. W konsekwencji system limitowania podaży w mleczarstwie wymaga stosowania licznych dodatkowych instrumentów regulacji rynku, takich jak stymulowanie popytu wewnętrznego (np. dopłaty do spożycia w placówkach oświatowych), stabilizacja rynku wewnętrznego (np. zakupy interwencyjne), regulacja handlu zagranicznego oraz[...]

 Strona 1  Następna strona »