Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ LEWICKI"

Zielona chemia. Wybrane zagadnienia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe zasady i rozwój zielonej chemii na przełomie XX i XXI w., jej znaczenie w ochronie środowiska naturalnego oraz prawdopodobne przyszłe zadania. Omówiono przykłady wykorzystania zasad zielonej chemii w różnych dziedzinach badawczych i technologii chemicznej, zwłaszcza w katalizie. Praca zawiera 71 odnośników do literatury dotyczącej omawianego tematu. A review with [...]

Techniki temperaturowo programowane w badaniach katalizatorów reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

W ostatnich kilku latach obserwuje się duże zainteresowanie reakcją reformingu metanu ditlenkiem węgla. Stwarza ona potencjalne możliwości otrzymywania gazu syntezowego o niskim stosunku H2/CO oraz CO o dużym stopniu czystości. W artykule omówiono przykłady zastosowania technik temperaturowo programowanych do charakteryzowania katalizatorów tej reakcji. A review with 38 refs. covering temp[...]

Wpływ cyny na aktywność, właściwości sorpcyjne i podatność na zatrucie siarką katalizatorów Pt-Sn/Al2O3

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność 2-proc. katalizatorów Pt/Al2O3 o różnej zawartości cyny (0,1÷8%) w reakcji konwersji n-heksanu i cykloheksanu. Określono właściwości sorpcyjne tych katalizatorów względem tlenu i wodoru. Badania wykonano w obecności wodoru w warunkach przepływowych pod normalnym ciśnieniem. Największą aktywność wykazuje katalizator o składzie 2% Pt-2% Sn/Al2O3. W próbkach zawierających w f[...]

Temperaturowo programowana redukcja w badaniach oddziaływań SMSI i SOOI

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary temperaturowo programowanej redukcji (TPR) katalizatorów wanadowych otrzymywanych różnymi metodami i osadzonych na nośnikach o różnych właściwościach oraz katalizatorów typu platyna-monowarstwa tlenku wanadu-nośnik. Wykazano istnienie silnych oddziaływań tlenek-tlenek (SOOI) i metal-nośnik (SMSI), kształtujących aktywność i selektywność badanych katalizatorów. In se[...]

Zastosowanie SnO2 do detekcji węglowodorów C1÷C6

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany oporu elektrycznego spieku SnO2 w obecności różnych węglowodorów Cγ÷C6 w celu oceny możliwości wykorzystania SnO2 jak detektora tych węglowodorów. Stwierdzono, że w zakresie stosowanej temperatury (473÷773 K) wielkość zmian oporu elektrycznego zależy od rodzaju węglowodoru: rośnie, gdy wzrasta liczba atomów węgla w cząsteczce i maleje, gdy w cząsteczce są obecne podwójne [...]

Wpływ niektórych parametrów na przebieg procesu utleniającej konwersji metanu w obecności związków ołowiu, baru i strontu

Czytaj za darmo! »

Określono aktywność i selektywność szeregu katalizatorów (związków Pb (II), Ba i Sr, także w formie układów nośnikowych na MgO i SiO2) w procesie utleniającego sprzęgania metanu (OCM). Zbadano wpływ temperatury, składu mieszaniny substratów ( 0 2 i CH4), jej szybkości objętościowej (czasu kontaktu oraz parametrów geometrycznych reaktora - długość, umiejscowienie złoża) na przebieg procesu. S[...]

 Strona 1