Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BAZYLI SEMENIUK"

Ekstrakcyjne wydzielanie kwasów mlekowego i cytrynowego z płynów pofermentacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury - zwłaszcza patentowej - dotyczącej metod ekstrakcyjnego wydzielenia kwasu mlekowego i kwasu cytrynowego z wodnych roztworów. Wyznaczono współczynniki podziału tych kwasów pomiędzy wybrane rozpuszczalniki organiczne i wodę dla modelowych roztworów. od względem trwałości związków chemicznych ekstrakcja ma wybitnie zachowawczy charakter. Zapewnia rozdzielenie[...]

Ekstrakcyjne wydzielanie kwasów mlekowego i cytrynowego z płynów pofermentacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury - zwłaszcza patentowej - dotyczącej metod ekstrakcyjnego wydzielenia kwasu mlekowego i kwasu cytrynowego z wodnych roztworów. Wyznaczono współczynniki podziału tych kwasów pomiędzy wybrane rozpuszczalniki organiczne i wodę dla modelowych roztworów. od względem trwałości związków chemicznych ekstrakcja ma wybitnie zachowawczy charakter. Zapewnia rozdzielenie[...]

Badanie reakcji sulfonowania frakcji naftowych i polialkilobenzenów za pomocą gazowego SO3 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono reakcje sulfonowania (za pomocą gazowego S03) alkilobenzenów o łańcuchach bocznych C10^13 oraz odpadowych frakcji naftowych - ekstraktów otrzymywanych jako uboczny produkt odaromatyzowania olejów SAE i tzw. "bright stock" (BS). Zbadano wpływ temperatury, stężenia S03, rodzaju rozpuszczalnika i czasu na wydajność procesu i jakość produktu. Wykonano próby uszlachetniania badanych odpadowych frakcji naftowych, stosując dodatkową ekstrakcję przed procesem sulfonowania. Kwasy sulfonowe otrzymywane z produktów naftowych są podstawowymi surowcami do wyrobu detergentów metalicznych rozpuszczalnych w oleju. Ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju środki powierzchniowo czynne zmusza do poszukiwania nowego źródła surowców do ich wytwarzania. Są nimi syntetyczne kwasy alkilobenzenosulfonowe o różnej długości alifatycznego podstawnika. Do produkcji detergentów rozpuszczalnych w wodzie stosuje się na ogół kwasy alkilobenzenosulfonowe o podstawnikach Cgi.^1"4*. Detergenty olejowe wymagają podstawników znacznie dłuższych, zawierających powy- PRZEMYSL CHEMICZNY 70/2 (1991) żej dwudziestu atomów węgla w łańcuchu alifatycznym3,5). W ostatnich latach, ze względu na dość dużą cenę syntetycznych alkilobenzenów, coraz częściej są podejmowane próby sulfonowania wybranych frakcji ropy naftowej6^13). Poza tym są prowadzone próby zastosowania do produkcji olejowych detergentów kwasów alkilobenzenosulfonowych o dwóch krótszych podstawnikach (C10^13) zamiast jednego długiego14). Jest to uzasadnione dużą ceną alkilobenzenów o bardzo długich podstawnikach alifatycznych, a także koniecznością zwiększenia powinowactwa soli wapniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych z olejami. Zwiększenie stabilności koloidalnych zawiesin tych soli w olejach silnikowych można uzyskać przez wyczerpujące alkilowanie benzenu prowadzące do otrzymania polialkilobenzenów. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kwasów sulfonowych w reakcji su[...]

 Strona 1