Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Kowalczyk"

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Techniki powierzchniowej modyfikacji włókien i wyrobów włókienniczych w środowisku nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej stanowią od ponad 40 lat przedmiot intensywnych badań w wielu ośrodkach światowych. Zainteresowanie to wynika ze - stwarzanych przez te techniki - potencjalnie ogromnych szans zastosowań w przemyśle włókienniczym, sprowadzających się do możliwości zastępowania lub wspomagania konwencjonalnych procesów chemicznej technologii włókien przez znacznie bardziej ekonomiczne i praktycznie niestwarzające bezpośrednich zagrożeń dla środowiska naturalnego - procesy plazmowe. W odróżnieniu od procesów konwencjonalnych, mających w większości charakter obróbek powierzchniowych i przeprowadzanych głównie w środowisku wodnym, a do tego ogólnie bardzo energo- i materiałochłonnych [...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Jak wykazały prowadzone badania, opracowany system okazał się efektywny, umożliwiając istotne zwiększenie równomierności wyładowań koronowych i bardzo znaczne zmniejszenie energii szkodliwych strimerów do poziomu eliminującego lokalne termiczne uszkodzenia włókien/wyrobów oraz zapewniając uzyskiwanie oczekiwanych wyników modyfikacji aktywowanych tkanin. Konstrukcja opracowanych oryginalnych elektrod wielostrzowych/ wielosegmentowych została zastosowana w zaprojektowanym i wykonanym, również w IIMPiB, aktywatorze doświadczalnym do obróbki wyładowaniami koronowymi wyrobów włókienniczych metodą ciągłą [6,10]. Aktywator ten (rys. 4) ma zupełnie odmienną konstrukcję od - znacznie prostszego oraz o zupełnie innych możliwościach technicznych - aktywatora laboratoryjnego i został wypo[...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. III

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań ustalono, że w przypadku obróbki płaskich wyrobów włókienniczych z objętych projektem rodzajów włókien syntetycznych, obróbkę wyładowaniami koronowymi najkorzystniej jest prowadzić jako proces obróbki wstępnej. Stąd też, we wszystkich dalej przedstawianych procesach czy technologiach, obróbka wyładowaniami koronowymi (o różnej jednostkowej energii aktywacji Ej) prowadzona była jako proces obróbki wstępnej, przed np. powlekaniem, laminowaniem, drukowaniem, napawaniem czy barwieniem. W rezultacie prowadzonych badań opracowano szereg procesów technologicznych uszlachetniania wyrobów włókienniczych, z zastosowaniem obróbki wyładowaniami koronowymi, w których obróbka ta powoduje istotną poprawę jakości wyrobów w porównaniu do technologii konwencjonalnych, a miano[...]

 Strona 1