Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa POPŁAWSKA"

Systemy zarządzania środowiskiem i jakością a proces restrukturyzacji podmiotów leczniczych


  Pojawiły się problemy związane z samym definiowaniem pojęcia jakości usług medycznych.Wprowadzenie Certyfikowany system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 ma obecnie dużą liczbę podmiotów leczniczych w Polsce. W ochronie zdrowia posiadanie certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem i jakością (ZSZŚiJ) nadal jest znaczącym aspektem wyróżniającym podmiot leczniczy spośród innych oraz jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Samo utrzymanie i doskonalenie ZSZŚiJ wymaga wprowadzenia działań i procesów, które mogą wspomagać proces restrukturyzacji. Zmiany, które zaszły w polskim ustawodawstwie, a związane z wejściem w życie Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654) uruchomiły proces zmian i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej w podmioty lecznicze. Obecnie podmioty lecznicze mają większe możliwości w zakresie sprzedaży usług medycznych nie tylko polskim pacjentom i klientom instytucjonalnym, ale również na rynku europejskim, a nawet światowym. Proces globalizacji w sposób znaczący wpływa na funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz ich znaczenie w globalnej ochronie zdrowia. Proces ten uruchamia szereg działań zmierzających do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług medycznych przy równocześnie możliwie niskich kosztach ponoszonych przez pacjenta. Globalizacja umożliwia korzystanie z polskiej ochrony zdrowia pacjentom z innych państw. Pacjenci z innych krajów chcą korzystać z usług medycznych (głównie poza standardowych) mając dużą pewność, że usługa spełni ich wymagania przy znacznie niższej cenie niż w ich kraju. Jednym z determinantów kształtujących wybór polskiego podmiotu leczniczego jest potwierdzenie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654). spełniania standardów medycznych oraz zwalidowanych procedur, czego dowodem wymownym może być posiadanie zewnętrznej oceny w fo[...]

Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle wyników auditów zewnętrznych DOI:10.15199/48.2018.10.3


  Wprowadzenie W świetle wzrastających wymagań klientów oraz nieustannego postępu gospodarczego jakość stała się głównym kierunkiem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, niezależnie od rynku, na jakim funkcjonuje. Zarządzanie jakością, jako jeden z procesów zarządczych, może być wspomagane dostępnymi narzędziami, zapewniającymi skuteczną implementację standardów jakościowych. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest wykorzystanie w praktyce zarządzania jakością normy ISO 9001. Normy, podobnie jak przepisy prawne, okresowo podlegają aktualizacji wynikającej ze zmian w otoczeniu zewnętrznym, doświadczeń przedsiębiorców w ich implementacji oraz wskazań auditorów jednostek certyfikujących. Do dnia 14 września 2018 r. obowiązuje norma PN-EN ISO 9001:2009 [4], w związku z tym organizacje, które chcą utrzymać certyfikowany system zarządzania jakością są zobligowane do przeprowadzenia auditu zewnętrznego w zakresie wymagań nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 [6]. Polskie Centrum Akredytacji, jako jednostka akredytująca jednostki certyfikujące, opublikowało dokument IAF pn. "Wytyczne dotyczące planowania przejścia na ISO 9001:2015" [2]. W niniejszym dokumencie wskazano, że organizacje posiadające certyfikaty wydane na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 są zobowiązane dostosować system zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Organizacjom tym zalecono podjęcie następujących działań [2]:  identyfikację różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań;  opracowanie planu wdrożenia;  zapewnienie właściwego szkolenia i świadomości wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji; 20 2018 Pa ź d z i e r n i k XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015…  aktualizację obecnego systemu zarządzania jakością w celu spełnienia zmienionych wymagań[...]

 Strona 1