Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SKUBISZEWSKI"

PRZETWARZANIE PROSZKÓW TYTANU I JEGO STOPU Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

Tytan jest bardzo lekkim metalem o unikatowych własnościach mechanicznych. Może on być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Charakteryzuje się dużą biokompatybilnością, dobrą odpornością na korozję oraz bardzo dużą wytrzymałością względną (stosunek wytrzymałości do gęstości) w porównaniu z innymi materiałami metalicznymi. W pracy przeanalizowano dwa procesy przetwarzania proszków tytanu i jego stopu Ti-6%Al-4%V: prasowanie z pływającą matrycą z różnym ciśnieniem próbek o średnicy 25 mm a następnie spiekanie w piecu próżniowym oraz prasownie proszku w matrycy na gorąco w atmosferze ochronnej argonu. Badane proszki z nieregularną geometrią (otrzymane metodą HDH) mają dobrą zdolność do zagęszczania się na zimno, do stworzenia trwałej próbki wymagany jest nacisk powyżej 500 MPa. W p[...]

KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY BRĄZU ALUMINIOWEGO BA1032 W PROCESIE ECAP

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania nad zastosowaniem metody ECAP do kształtowania mikrostruktury brązu aluminiowego BA1032. Materiałem wyjściowym były próbki wycięte z wlewka. Proces wielocyklicznego przeciskania przez kanał kątowy przeprowadzono w temperaturze 400 °C. Po dwóch cyklach uzyskano mikrostrukturę złożoną z silnie wydłużonych ziaren fazy α w kierunku osi próbki oraz rozdrobnionego eutektoidu α + γ2. Dalsze cykle przeciskania likwidują wydłużenie ziaren fazy α, które stają się równoosiowe oraz powodują rozdrobnienie eutektoidu α + γ2, który po kolejnych cyklach odkształcania jest równomiernie rozmieszczany w fazie α. Słowa klucze: wyciskanie, nadplastyczność, brąz aluminiowy, ECAP FORMING OF THE BA1032 BRONZE MICROSTRUCTURE IN THE ECAP PROCESS The paper presents research on the application of ECAP method to the forming of BA1032 bronze microstructure. Raw material samples were cut from the ingot. The process of multicyclic squeezing through the angular channel was conducted in the temperature of 400 °C. The microstructure, after twofold deformation consists of the strongly elongated (in axial direction) grains of phase α and crumbled eutectoid α + γ2. Further cycles of squeezing through the angular channel eliminate the grains’ elongation of phase α, that become equiaxial and the eutectoid α + γ2 become more crumbled and evenly distributed in phase α. Keywords: extrusion, superplastic, aluminum bronze, ECAP Wprowadzenie W celu poprawy odkształcalności materiałów dąży się do wytwarzania materiałów o cechach nadplastycznych, zdolnych do bardzo dużych odkształceń, przekraczających nawet 1000 %. Materiał może charakteryzować się właściwościami nadplastycznymi, gdy spełnione są następujące warunki: drobne równoosiowe ziarna o średnicy poniżej 10 μm, bardzo mała prędkość odkształcania w zakresie 10-4÷10-2 s-1, temperatura odkształcania wyższa niż 0,5[...]

 Strona 1