Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ROLESŁAWSKI"

Optymalizacja warunków otrzymywania alkilo- i alkilochloroalumoksanów oraz polialumoksanów DOI:

Czytaj za darmo! »

Optymalizowano warunki ciągłego procesu syntezy czterech alumoksanów i dwóch polialumoksanów. Określono wpływ temperatury reakcji, temperatury i czasu doreagowywania oraz stężenia związków glinoorganicznych na "czystość" produktów. Wyznaczono optymalne warunki syntezy tetraizobutylodialumoksanu i diizobutyloclichlorodialumoksanu. Przedstawiono modelowo, jako funkcje pierwszego stopnia, zależności "czystości" otrzymywanych związków od czterech zmiennych parametrów procesu. Alumoksany, związki zawierające ugrupowanie typu > Al-O-Al < są od lat przedmiotem intensywnych badań 2). Jednym z powodów szczególnego zainteresowania tymi związkami jest ich zastosowanie w katalizie. Bada się je, poszukując wysoko aktywnych układów katalitycznych do procesów polimeryzacji. Mimo wielu przytaczanych a r gumentów nie udowodniono ostatecznie ich stru k tu ry i zagadnienie to nadal budzi wiele kontrowersji 3>4). Chociaż ostatnio otrzymano krystaliczny alumoksan, nie udało się dotąd wykonać odpowiednich badań rentgenograficznych5). Poszczególne alumoksany, oligoalumoksany lub polialumoksany, można otrzymać w wyniiku kon/troi owianej hydrolizy związków glinoorganicznych (ZGO). W zależności od stosunku molowego ZGO : H20 otrzymuje się: 2 R 3A1 + H20 —-> R2A10A1R2 + 2 RH, (1) 4 R 3Al -f 3 H20 —> R2Al (OA1R)20A1R2 - 6 R H , (2) n R3AI + (n - 1) H20 —> R2A1 (0A1R)"_20A1R2 + 2 (n - 1) RH, (3) gdzie R = alkil, alkoksyl lub halogen. Znany jest też sposób otrzymywania oligoalumoksanów w drodze stopniowej hydrolizy alumoksanów6): 2 R2A10A1R2 4- н20 —> R2A1 (0 A1R)20 A1R2 + 2 RH, 2 R2A1 (0A1R)20A1R2 + H20 —> R2A1 (0A1R)60A1R2 ь 2 RH . (5) Oligo- i polialumoksany tworzą się ponadto w wyniku kondensacji alumoksanów, która zachodzi zwykle podczas oczyszczania produktów reakcji 1 4- 3: n R 2A 10A 1R 2 — > R 2A1 (0 A1R ) " _ 10 A1R 2 + ( n - 1) R3AI. .. («) Ze względu na podobne właściwości alumoksanów[...]

 Strona 1