Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK WOLSKI"

Wpływ zwartości bryły budynku mieszkalno-usługowego na wskaźnik E sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Czytaj za darmo! »

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, potrzebnego do użytkowania budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku jes[...]

Niekonwencjonalne sposoby ogrzewania kościołów wykorzystujące ciepło od ludzi

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, szczególnie w nowo wznoszonych budowlach, można uzyskać przez poszukiwanie i stosowanie niekonwencjonalnych sposobów ogrzewania obiektów sakralnych [4]. PRZEZ POJĘCIE samoogrzewalność rozumiemy stan wymiany ciepła w pomieszczeniu, w którym całkowite straty ciepła są równoważone ciepłem emitowanym przez organizmy żywe. Wysokość tej [...]

Efektywność energetyczna - dążenie do zmniejszenia zużycia energii w sektorze budownictwa

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono poszczególne etapy kształtowania się dokumentów prawnych w zakresie efektywności energetycznej budownictwa. WZORCEM świadomej dbałości o środowisko, w jakim żyjemy, na całym świecie jest racjonalne, oszczędne i efektywne korzystanie z energii [2]. Jest to również podstawa funkcjonowania we współczesnym świecie, a także istotny warunek zapewnienia komfortu w gospodarstwach domowych oraz w miejscu pracy. Użytkowanie energii pod różnymi postaciami towarzyszy nam na każdym kroku w naszym codziennym życiu. Wykorzystanie jej w możliwie najbardziej efektywny sposób powinno być przedmiotem naszej szczególnej troski. Efektywność energetyczna nie jest zagadnieniem prostym, określa obszerne spektrum problemów silnie ze sobą skorelowanych. Jest jednym z najbardziej [...]

Wentylacja w obiektach sakralnych

Czytaj za darmo! »

W Zakładzie Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli prowadzone są badania mikroklimatu obiektów wielkokubaturowych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę ustalenia strumienia powietrza wentylacyjnego dla przykładowego obiektu sakralnego znajdującego się na terenie miasta Płocka. JAK JuŻ WCZEŚNIEJ opisywano w poprzednim artykule zamieszczonym na łamach COW nr 7-8/2006 [17], zadaniem [...]

Ogrzewanie i wentylacja kościołów na terenie Płocka

Czytaj za darmo! »

Zadaniem ogrzewania jest dostarczenie odpowiedniego strumienia ciepła do pomieszczeń, w których człowiek przebywa w czasie zimy. Inaczej mówiąc polega na ogrzewaniu otoczenia w celu uzyskania równowagi cieplnej między ciałem ludzkim a otoczeniem. Ponadto, ma za zadanie stworzenie dla ludzi, szukających ochrony przed wpływami klimatu zewnętrznego, odpowiednich warunków w pomieszczeniu [21]. WYBÓR właściwego rodzaju ogrzewania dla obiektu sakralnego jest zależny od wielu czynników. Ważne jest, np. zapobieganie przeciągom, równomierne rozprowadzenie powietrza, zarówno w przekroju pionowym, jak i poziomym, odpowiednie dogrzanie przegród otaczających [10]. Ze względu na monumentalność obiektu sakralnego należy ponadto:  zachować estetykę wnętrza obiektu (grzejniki i inne [...]

Wpływ ogrzewania na wilgotność względną powietrza w płockich kościołach

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją raportu dotyczącego stanu mikroklimatu płockich budowli sakralnych, których badania Zakład Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Warszawskiej prowadzi od przeszło 10 lat. DO OBLICZEń projektowych pomieszczeń mieszkalnych przyjmuje się wilgotność względną powietrza jako wielkość średnią dla całego okresu ogrzewczego, równą 55%. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej, w których źródłem wilgoci są tylko ludzie, średnią wilgotność względną przyjmuje się na poziomie 45% [16]. W rzeczywistości jednak wilgotność względna w granicach od 30 do 70% ma niewielki wpływ na odczucia cieplne człowieka. Zmiany wilgotności względnej w takim zakresie, mogą zmniejszyć temperaturę preferowaną tylko o 1 °C, co jest zjawiskiem trudnym do wykrycia prze[...]

 Strona 1