HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE

Miesięcznik ISSN 1230-3534, e-ISSN 2449-9897 - rok powstania: 1929
Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Czasopismo naukowo-techniczne HUTNIK-Wiadomości Hutnicze prezentuje prace z zakresu hutnictwa żelaza. Artykuły naukowo-badawcze i problemowo-przeglądowe obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Artykuły publikowane czasopiśmie Hutnik-Wiadomości Hutnicze w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt. Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) wynosi 5,93 pkt.

Słowa kluczowe: metalurgia stali, wielkopiecownictwo, przeróbka plastyczna, metaloznawstwo, obróbka cieplna, analityka hutnicza, zagospodarowanie odpadów hutniczych

KOLEGIUM REDAKCYJNE / EDITORIAL STAFF
Redaktor Naczelny / Editor in Chief: Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik Redaktorzy Tematyczni: Prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz,, Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski, Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski Redaktor Statystyczny: Dr hab. inż. Bolesław Machulec, Prof. w Pol. Śl. Redaktor Techniczny: Dr inż. Robert Wieszała Okładkę projektował: Prof. Artur Starczewski. Korekta: Mgr Magdalena Białek

RADA NAUKOWA / EDITORIAL BOARD
 Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Dyja (przewodniczący), Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda, Prof. Dr. Ing. Mária Fröhlichová (Słowacja, Technická Univerzita, Košice), Prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Grosman, Prof. Dr. Ing. Rudolf Kawalla (Niemcy, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung), Prof. Dr. Ing. Imre Kiss (Rumunia, University Politehnika Timisoara), Prof. Dr. Ing. Jiři Kliber (Czechy, VŠB Technická Univerzita v Ostravé), Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Prof. dr hab. inż. Józef Paduch, Prof. Dr. Ing. Ivo Schindler (Czechy, VŠB Technická Unive- rzita v Ostravé), Prof. dr Victor Żymła (Francja, Ecole Centrale Paris, Laboratoire de Genie des Procedes et Materiaux), Dr inż. Bożena Gajdzik (sekretarz).

Wskazówki dla autorów

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.