Aktualności | 2011-12-17
Wynalazczynie 2011

Wynalazczynie 2011

16 grudnia odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie IV edycji Konkursu „Wynalazczyni 2011”. Konkurs ten jest organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz redakcję „Przeglądu Technicznego” w cyklu 5-letnim.

Tegoroczna edycja odbyła się dla uczczenia Roku Marii Skłodowskiej-Curie.

Podsumowanie IV edycji odbyło się z udziałem:
prof. Jerzego Osiatyńskiego - doradcy Prezydenta RP,
dr Alicji Adamczak - Prezes UP RP,
mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT
dr Michała Szoty - prezesa SPWiR
dr Wojciecha Bulskiego – prezesa Towarzystwa Marii Skłodowskiej Curie w hołdzie

Kapituła Konkursu postanowiła:

Przyznać tytuł „Wynalazczyni 2011” pani dr inż. Iwonie Skręt,
zastępcy dyrektora ds. technologii nafty w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.
Laureatka jest współautorką większości opatentowanych wynalazków, które są stosowane w produkcji olejów napędowych w polskich rafineriach.

Kapituła przyznała także sześć wyróżnień , które otrzymały panie:

1. Prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna, emerytowana Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej i spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, od 2008 r. konsultant w Instytucie Obróbki Plastycznej
w Poznaniu. Za badania zużycie stawów naturalnych i endoprotez oraz wniesienie ogromnego wkładu w rozwój nowej dziedziny wiedzy, jaką jest biotribologia

2. Prof. nauk farmaceutycznych dr hab. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry
i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałami Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyróżnienie przyznano za wynalezienie rewolucyjnego kompozytu - sztuczną kość.

3. Dr hab. Dorota Anna Pawlak, adiunkt w Zakładzie Technologii Monokryształów Tlenkowych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Wyróżniona zajmuje się samoorganizującymi się strukturami, które mogą znaleźć zastosowanie w fotonice i fotoelektrochemii. Opracowała metody samoorganizacji do wytwarzania metamateriałów, o nowych właściwościach elektromagnetycznych. Jest koordynatorką dużego grantu europejskiego.

4. Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyróżniona zajmuje się opracowywaniem, otrzymywaniem i oceną materiałów medycznych służących do wykonywania implantów kostnych. Opracowała syntetyczne materiały oparte o fosforany wapnia: hydroksyapatyt i TCP zastępujące tkankę kostną, która uległa zniszczeniu na skutek urazu lub choroby.

5. Dr inż. Katarzyna Wińska, adiunkt w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyróżniona zajmuje się biokatalizą, syntezą związków zapachowych, bada korelacje między strukturą związków a ich zapachem. Jako pierwsza rozdzieliła II-rzędowe alkohole aliliowe z zastosowaniem lipaz. W wyniku tej reakcji otrzymuje się związki z bardzo dużą czystością optyczną, które wykorzystuje się jako substraty do syntezy związków zapachowych.

6. Dr inż. Anna Zajezierska, z-ca kierownika Zakładu Olejów, Środków Smarowych
i Asfaltów w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Wyróżniona zarejestrowała 150 patentów, zajmuje się opracowywaniem technologii środków smarowych stosowanych w przemyśle i motoryzacji – są to smary plastyczne, oleje smarowe maszynowe, hydrauliczne, przekładniowe, silnikowe, a także dodatki uszlachetniające.

Laureatki Konkursu otrzymały honorowe dyplomy, srebrne medale (z certyfikatem) naszej Wielkiej Noblistki oraz albumy i pamiątkowe kalendarze od Towarzystwa i Muzeum Marii Skłodowiskiej-Curie.