Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Portal Informacji Technicznej (zwany dalej także: „Portalem”) i będące właścicielem domeny internetowej Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT SP. Z O.O. przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT SP. Z O.O., dane kontaktowe - numer telefonu: 600311436, adres e-mail:iod@sigma-not.pl.

 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – iod@sigma-not.pl.

 

3. Portal przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

                        a) sprzedaży treści czasopism w formie papierowych zeszytów czasopism (w

                        szczególności w trybie prenumeraty) lub inne fizyczne przedmioty (np. książki).

                        oraz treści cyfrowych czasopism o zakresie:

·         e-publikacji

·         e-zeszytu

·         e-prenumeraty

·         lub dowolnej kombinacji powyższych (pakiety)

                        b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

                        a. świadczeniem przez Bank na rzecz Portalu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

                        b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Portalu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

                        c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Portalem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

                        c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Portal, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Portal może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Portal działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 10.ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Portal.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Portal innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

                        a) ING Bank Śląski S.A.

                        b) Twisto Polska sp. z o.o.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

 

                        a) do momentu odwołania zgody

 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

10. Organem nadzorczym wobec Portalu w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Portalem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Portalem.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Portalu, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Portal.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Portalu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Portalu.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z  Portalem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Portalem a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Portal, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Portal i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Portalem a Twisto Polska Sp. z o.o.