Aktualności | 2019-09-09
O wypadkach w Zegrzu

O wypadkach w Zegrzu

Wtedy tylko można badać, nadzorować i kształtować wpływ różnorakich czynników na wydarzenia, gdy ma się ich pełną świadomość. Efektywna koncepcja zapobiegania wypadkom powinna łączyć historię, teraźniejszość i przyszłość, czyli analizować i wyciągać wnioski z zeszłych wydarzeń, oceniać stan bieżący oraz antycypować zdarzenia przyszłe. Tym samym elementy tworzące sekwencje wypadkowe powinny być skorelowane z elementami tworzącymi ryzyko zawodowe. To postulat pierwszej wagi dla efektywnej prewencji. Z niego wynika konieczność zintegrowania systemów oceny ryzyka zawodowego i badań wypadków. Jest to konieczne także z tego względu, że nie można szacować poziomu ryzyka na oczekiwanym poziomie ufności bez wiarygodnych danych o wydarzeniach wypadkowych. Przecież ryzyko to drzemiący wypadek i w związku z tym zarówno ryzyko, jak i wypadek muszą zawierać te same elementy – jedne przedwypadkowe, drugie już powypadkowe. Tak sformułowana teza główna zarządzania bezpieczeństwem wymaga zrozumiałych, jasnych i akceptowalnych ustaleń elementarnych. Pojęcia, które powinny być filarami zarządzania bezpieczeństwem nie są zdefiniowane na rzecz ujednoliconej koncepcji kształtowania bezpieczeństwa. Dotyczy to kategorii podstawowych:

– prospektywnych (jak rozumieć, szacować i oceniać bezpieczeństwo i ryzyko zawodowe; co to znaczy ryzyko tolerowalne i akceptowalne i jakie przyjmować kryteria akceptacji bądź dyskwalifikacji; co to są zagrożenia i jak je przydatnie do oceny ryzyka identyfikować; jak przekładać oszacowany poziom ryzyka na cechy środków redukcji; jak łączyć cechy środków technicznych, proceduralnych i behawioralnych w akceptowalną całość?)

oraz

– retrospektywnych (co to jest wypadek i prawie wypadek; konieczność zbudowania uniwersalnego modelu powstawania wydarzeń wypadkowych, który powinien obejmować wszystkie istotne i sklasyfikowane czynniki oraz zjawiska towarzyszące tym wydarzeniom po to, aby umożliwić prognozowanie i minimalizowanie wydarzeń przyszłych).

Znajomość i rozumienie pojęć podstawowych jest nieodzowne w zarządzaniu bezpieczeństwem zawodowym na każdym poziomie decyzyjnym. Niestety ta dziedzina nie doczekała się jeszcze ustaleń podstawowych. Stąd pochodzą nieporozumienia, które wynikają z podejścia intuicyjnego, a nie ujednoliconych zasad podstawowych wynikających z badań naukowych i potwierdzeń praktycznych.

Na 12. konferencji ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy, która odbędzie się w Zegrzu w dniach 20-22 listopada br., zagadnienia te poruszy Stanisław Kowalewski podczas wykładu pt. „Ryzyko powinno być bezpieczne, czyli kilka kwestii związanych z pojęciami podstawowymi”.

Wykładowca: dr inż. Stanisław Kowalewski – prowadził prace naukowo-badawcze i edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy; przez wiele lat prowadził Zespół Bezpieczeństwa Maszyn w firmie ELOKON; wieloletni współpracownik Komitetów Normalizacyjnych CEN 114 i ISO 199 – Safety of Machinery; specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych we wszystkich obszarach zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków; autor wielu prac naukowo-badawczych, projektowych i eksperckich, a także podręczników, publikacji krajowych (w tym na łamach ATESTU) i zagranicznych; prowadzi wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty; laureat ZŁOTYCH SZELEK.

Więcej informacji i rejestracja na konferencję:https://www.atest.com.pl/konferencja