Aktualności | 2017-05-18
XLV Szkoła Hydrologii

XLV Szkoła Hydrologii

Tematyka tegorocznej Szkoły to „Hydrologia w gospodarce wodnej”. Uczestnicy wysłuchują wykładów i dyskutują o następujących zagadnieniach:
- bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi;
- jednolite bilanse wodnogospodarcze,
- estymacja przepływów maksymalnych,
- zlodzenie wód polskich,
- modele stochastyczne w hydrologii.

Szkole towarzyszą warsztaty z zakresu krzywej natężenia przepływu.