Aktualności | 2012-06-03
Bezpieczeństwo zależy też od podwykonawców

Bezpieczeństwo zależy też od podwykonawców

30 maja w Karsach koło Ożarowa odbyła się konferencja „Kampania bezpieczeństwa wykonawców” zorganizowana przez Grupę Ożarów S.A. – spółkę koncernu CRH, przy współpracy merytorycznej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Konferencja była podsumowaniem kampanii CRH Polska, mającej na celu usprawnienie systemu zarządzania w zakresie bhp przy współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, wykonującymi prace na rzecz spółek CRH. Kampania trwała od września 2011 r. do lutego 2012 r. Przeprowadzono szkolenia pracodawców i pracowników, udostępniono podwykonawcom materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń, dokonano weryfikacji przygotowania podwykonawców do pracy i sposobu realizacji zleconych im zadań. Uczestnikami konferencji byli m.in. pracodawcy z 40 firm zewnętrznych wykonujących prace budowlano-montażowe na terenie i na rzecz Grupy Ożarów S.A., zaproszeni goście reprezentujący: CRH, CRH Polska, GIP, CIOP, PIGR, ZUS, WOMP. Tematy referatów wygłoszonych podczas konferencji: „Kampania bezpieczeństwa wykonawców – podsumowanie kampanii CRH”, „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – program prewencyjny PIP”, „Ku bezpieczeństwu pracy – działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy firm budowlanych”, „Małe firmy budowlane – wybrane aspekty działalności związane z bezpieczeństwem pracy”, „Polska Izba Gospodarcza Rusztowań – jej rola, zadania i współpraca z na rzecz promocji bezpiecznego montażu i eksploatacji rusztowań”, „Działalność prewencyjna ZUS oddział Kielce w ramach ubezpieczenia wypadkowego”, „Działania na rzecz ochrony zdrowia pracujących prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na przykładzie Grupy Ożarów S.A.”. Podczas konferencji zorganizowano też stoiska informacyjne z materiałami instytucji, biorących w niej udział.