Aktualności | 2012-05-11
V posiedzenie Rady IIP

V posiedzenie Rady IIP

Program budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej na lata 2012 – 2013 oraz Monitoring wdrażania INSPIRE w roku 2011 zdominowały program V posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się 7 maja br.  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Aktualny stan prac nad Programem budowy IIP w latach 2012 – 2013 omówił Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady. W trakcie prezentacji przedstawił główne zadania  i potrzeby wskazywane przez organy wiodące. Podkreślił także wysoki poziom merytoryczny przygotowanych opracowań. Do tej pory programy przekazało osiem z dwunastu organów wiodących. Na podstawie cząstkowych materiałów została opracowana pierwsza wersja Programu ramowego, który po uzupełnieniu, w kolejnej wersji, skierowany zostanie do zaopiniowania przez członków Rady i zgodnie z uchwałą nr 7 rady IIP z dnia 8 lutego przyjęty we wrześniu tego roku. W celu zmobilizowania do dalszych działań Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której zwraca się do resortów środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowia z prośbą o uzupełnienie brakujących materiałów.

 

Wyniki monitorowania wdrażania przez Infrastruktury Informacji Przestrzennej przedstawiła Ewa Surma z Biura Współpracy Zagranicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Monitoring wykonywany jest  w państwach członkowskich corocznie na podstawie Decyzji Komisji  z dnia 5 czerwca 2009 r.  - 2009/442/WE w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. W prezentowanym opracowaniu ujęto dane przekazane przez:

                    Centrum Informacji o Środowisku (w zakresie tematów Ministerstwa Środowiska),

                    Główny Urząd Statystyczny,

                    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

                    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

                    Ministerstwo Zdrowia,

                    Głównego Geodetę Kraju,

                    Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

                    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Na podstawie przekazanych danych widoczny jest postęp prac nad Infrastrukturą Informacji Przestrzennej a organy wiodące wykazywały także zbiory, które mogą być wykorzystywane dla innych niż przyporządkowane im tematów danych przestrzennych. Posiedzenie zamknęła prezentacja Dominika Kopczewskiego reprezentującego Biuro Współpracy Zagranicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dotycząca realizowanych przez organy wiodące projektów informatycznych.

 

Materiały z V posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej są dostępne na witrynie Rady w dziale Posiedzenia. Kolejne posiedzenie Rady zgodnie z planem pracy odbędzie się wrześniu br.

 

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2012/v-posiedzenie-rady-iip