Aktualności | 2012-05-09
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin do poprawy

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin do poprawy

Zdaniem Walnego Zgromadzenia LIR za użycie wtórnego materiału siewnego nie powinno się wnosić opłat ze względu na to, że już raz za ten materiał siewny się zapłaciło Jak podkreślają działacze lubelskiego samorządu rolniczego zauważyć tutaj należy fakt, iż wtórny materiał siewny pochodzący z własnego zbioru podlega degradacji potencjału produkcyjnego, czego skutkiem jest słabsza siła kiełkowania oraz gorsza wydajność i jakość W ocenie LIR niepokojącym jest nadanie organizacjom hodowców szerokich uprawnień kontrolnych wynikających z art. 23c ust.1 powyższej ustawy. Obecnie na wniosek organizacji hodowców rolnik jest zobowiązany przedstawić wszystkie informacje dotyczące produkcji rolniczej.
- Informacje te dotyczą w szczególności danych identyfikacyjnych działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, wykazanie ilości materiału ze zbioru, dane podmiotu, od którego posiadacz gruntów rolnych nabył kwalifikowany materiał siewny itp. Organizacja hodowców zgodnie z ustawą ma możliwość przeprowadzenia kontroli w gospodarstwie rolnym w celu weryfikacji uzyskanych informacji ze stanem faktycznym. Podczas tego typu kontroli posiadacz gruntów rolnych obowiązany jest udostępnić kontrolującemu dokumenty potwierdzające zgodność przekazanych informacji ze stanem rzeczywistym, a także umożliwić mu wstęp na grunty rolne, do budynków i innych obiektów o przeznaczeniu gospodarczym, a nawet do środków transportu. Wątpliwości tutaj budzi brak doprecyzowanych przesłanek , jakimi powinna kierować się Agencja Nasienna Spółka z o.o. przy podejmowaniu decyzji dotyczących przeprowadzania kontroli w wybranym gospodarstwie – mówi Robert Jakubiec, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
Dlatego też zdaniem LIR konieczne jest wprowadzenie zmian w tej ustawie w zakresie wprowadzenia jednorazowej opłaty licencyjnej przy zakupie materiału siewnego i ograniczeniu kontroli zgodności informacji , uzyskanych na temat obrotu materiałem ze stanem faktycznym.