Aktualności | 2012-05-08
Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę  magisterską

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności stanowi dla studentów i absolwentów wspaniałą okazję do zaprezentowania wyników swoich prac magisterskich. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac obejmujących następujące zagadnienia: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji, oraz nowe podejście do zamówień publicznych.

Organizatorzy konkursu zachęcają do brania w nim udziału. Autorom najlepszych prac magisterskich wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uzyskają oni także możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców ze sfery nauki i biznesu. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, we wrześniu 2012 r. Wyniki prac laureatów zostaną zamieszczone w prasie i internecie oraz zaprezentowane podczas spotkań i konferencji, których uczestnikami będą przedsiębiorcy.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy do 9 lipca 2012 r. dostarczyć komplet dokumentów składający się z:

2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formatach .pdf i .doc, wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej
potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Dokumentację konkursową można złożyć osobiście lub wysłać na poniższy adres (decyduje data wpływu):

„Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”
c/o ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs magisterski „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

Konkurs jest częścią działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.