Aktualności | 2012-04-24
Pogłębianie Wisły w okolicach Płocka

Pogłębianie Wisły w okolicach Płocka

Pieniądze na realizację projektu „Przywrócenie drożności koryta rz. Wisły w km 590 - 596, 599 - 608, 625 - 640 po przejściu fali wezbraniowej - roboty pogłębiarskie” RZGW w Warszawie uzyskał z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Jest to kwota 4 291 tys. PLN. Pogłębiany będzie odcinek rzeki na wysokości Popłacina (powiat Płock), dokładnie 634+500 do 636 km. Planowane jest wydobycie około 350 tys. m³ piasku, który będzie odkładany w lewej części zbiornika, poza głównym korytem, na wysokości Popłacina. Zbiornik w tym miejscu pogłębiony zostanie do około 4 m.

Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono w marcu br. Do 12 kwietnia br. wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki była oferta złożona przez firmę Szuwarek z Nasielska. Umowa z wykonawcą została podpisana 19 kwietnia br. Prace muszą się rozpocząć do 3 maja br., a zakończyć do 15 czerwca br.

Prace pogłębiarskie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Płocka i miejscowości wzdłuż całego Zbiornika Włocławskiego. Zlikwidowane zostaną miejsca zatorogenne, co będzie istotne dla swobodnego spływu lodu podczas okresu zimowego.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej finansuje działania nadzwyczajne związane z usuwaniem skutków powodzi w Polsce z maja i czerwca 2010 roku. Beneficjentami końcowymi są Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej nadzorowani przez Prezesa KZGW. Organem odpowiedzialnym za wykorzystanie i rozliczenie grantu jest Minister Środowiska, a organem odpowiedzialnym za koordynację wykorzystania środków Minister Spraw Wewnętrznych. Prace zmierzają do odtworzenia stanu sprzed powodzi z 2010 roku. RZGW w Warszawie otrzymał środki z FSUE na kolejne dwa zadania: „Zabudowa wyboju na poszurze Stopnia Wodnego Włocławek” (140 tys. PLN) i „Popowodziowa likwidacja zatorów i wycinka drzew rz. Jeziorka w km 5+800-19+300” (69 tys. PLN).

* * *

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni 111,47 tys. km2 (ok. 1/3 powierzchni Polski). Obejmuje on dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie.

Do głównych zadań RZGW w Warszawie należy utrzymywanie wód i urządzeń wodnych (nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi, prace regulacyjne, ochrona brzegów, roboty pogłębiarskie), ochrona przeciwpowodziowa (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie planów zagospodarowania, ograniczanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków powodzi), zarządzanie gospodarowaniem wodami, zarządzanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi, wyznaczanie i oddawanie obwodów rybackich, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną, gromadzenie informacji w katastrze wodnym.

Znaczące obiekty utrzymywane przez RZGW w Warszawie to: Stopień Wodny Dębe na Narwi, Stopień Wodny Włocławek na Wiśle, Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie na Kamiennej, Zbiornik Wodny Wióry na Świślinie, Zbiornik Wodny Sulejów na Pilicy, Kanał Żerański, Kanał Augustowski, obiekty piętrzące w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. RZGW w Warszawie administruje 29 rzekami o łącznej długości 3 001,36 km.

RZGW w Warszawie jest państwową jednostką budżetową działającą na podstawie przepisów Prawa wodnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (z 27.06.2006r., Dz.U.Nr 126, poz.878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska 22.12.2006r. Do realizacji statutowych działań wykorzystuje środki finansowe z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków UE.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Tomoń
Rzecznik Prasowy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: (22) 58 70 239
mail: rzecznik@warszawa.rzgw.gov.pl