Aktualności | 2012-04-17
Zapowiedź II konkursu GIS "Biogazownie rolnicze"

Zapowiedź II konkursu GIS "Biogazownie rolnicze"

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych dla dotacji. Dotacja będzie pochodziła ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki, udzielanej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia będzie musiał przewyższać 10 mln zł.

Konkurs będzie skierowany do podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujących realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, przy czym podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Przy czym złożenie wniosku o dofinansowanie przez podmiot dominujący wyklucza złożenie takiego wniosku przez spółki od niego zależne. Złożenie wniosku o dofinansowanie przez spółkę zależną wyklucza złożenie takiego wniosku przez inną spółkę zależną, która ma ten sam podmiot dominujący, a także przez ten podmiot dominujący.

Źródło: nfosigw.gov.pl