Aktualności | 2012-04-16
Unijne konsultacje publiczne w zakresie ochrony środowiska

Unijne konsultacje publiczne w zakresie ochrony środowiska

W ostatnich miesiącach, Komisja przyjęła szereg strategicznych inicjatyw w zakresie polityki ochrony środowiska – plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. oraz komunikat w sprawie poprawy wdrażania prawa UE. Ich celem jest poprawa konkurencyjności Europy i zwiększenie jej ekologicznej odporności i stanowią one integralną część strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu.Teraz KE che usłyszeć od obywateli, co może zrobić, wspólnie z państwami członkowskimi i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, aby lepiej chronić środowisko.

7. EAP powinien stanowić kompleksowe, spójne ramy dla tych inicjatyw strategicznych, określając cele priorytetowe i wyraźnie przedstawiając, w jaki sposób polityka ochrony środowiska może przyczynić się do przyjaznego środowisku wzrostu gospodarczego i sprzyjać zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Należy zapewnić zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron – instytucji UE, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw i przedstawicieli sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego – na rzecz stworzenia wspólnego programu działań.

Wyniki konsultacji publicznych, wraz z opinią Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitet Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wpłyną na dalszy rozwój prac nad wnioskiem Komisji w sprawie 7. EAP, który Komisja zamierza przedstawić przed końcem tego roku. Źródło: europa.eu