Aktualności | 2012-04-12
Gaz łupkowy - trwają prace nad zmianami w prawie

Gaz łupkowy - trwają prace nad zmianami w prawie

Do końca 2011 roku rozpoczęto wiercenie 22 otworów z czego 18 zostało zakończonych, 4 odwierty są w toku. Dane z tych odwiertów, przekazywane organowi koncesyjnemu, uzupełniają rozpoznanie budowy geologicznej i pozwolą lepiej oszacować potencjalne zasoby.
W 2012 r. zgodnie z zobowiązaniami firm przyjętymi przez Ministra Środowiska w decyzjach koncesyjnych, wykonanych zostanie 49 nowych odwiertów poszukiwawczych za gazem ziemnym z łupków. 38 odwiertów wykonają firmy z kapitałem zagranicznym, 11 – polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa. Od początku 2012 roku rozpoczęto już 10 wierceń, w tym 9 wierceń rozpoczęły firmy zagraniczne.

Łączna kwota inwestycji na obszarze wszystkich koncesji sięga 2 mld złotych według stanu na koniec marca 2012 roku. Firmy przewidują dalsze inwestycje w podobnej wysokości do końca procesu poszukiwawczego. Do Ministra Środowiska napływają dalsze wnioski koncesjonariuszy o rozszerzenie zakresu prac poszukiwawczych.
W kwietniu tego roku mają zostać zaprezentowana zapowiadane zmiany prawa dotyczące wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków. Zmiana uregulowań jest konieczna dla poprawienia warunków inwestowania oraz dla zmniejszenia ryzyka ponoszonego przez Państwo, związanego z długoterminową działalnością wydobywczą o znacznej skali w kraju.
Zmienione zostaną zasady podziału i wysokość łącznej renty surowcowej należnej Państwu. Uwzględniony będzie przy tym długofalowy cykl inwestycji w przemyśle wydobywczym. Wszystkie zmiany podatków i opłat dotyczyć będą tylko wydobywania węglowodorów i – choć znane co do wysokości i zapisane już teraz w prawie - wejdą w życie dopiero za kilka lat. Wymiar obciążeń nie będzie wysoki, ponieważ bierze pod uwagę kapitałochłonny charakter i ryzyko inwestycji w sektorze wydobywania węglowodorów. Przychody z tytułu renty surowcowej będą należne Skarbowi Państwa i samorządom lokalnym - przede wszystkim gminom.

Prace nad projektem kompleksowych zmian są na ukończeniu.

Źródło: mos.gov.pl