Aktualności | 2012-03-28
Ochrona powietrza przed pyłami - zmiany prawne

Ochrona powietrza przed pyłami - zmiany prawne

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowana został w związku z koniecznością transponowania do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych w ogłoszonej w dniu 11 czerwca 2008 r. w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1), zwanej dalej „Dyrektywą CAFE”. Wskazuje, jak zarządzać jakością powietrza w aglomeracjach i powołuje strefy oceny poziomu zanieczyszczeń.

Strefę stanowi:

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
2) miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy;
3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji.

Minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców i aglomeracji;
2) sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;
3) sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

Nowelizacja nakłada na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska obowiązek dorocznego określania dla każdej ze stref poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane są dopuszczalne poziomy i docelowe wskaźniki ich zawartości w powietrzu. Do obniżenia poziomów zanieczyszczeń mają doprowadzić programy ochrony powietrza opracowywane przez zarządy województw. Wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego będą zobowiązane do powiadamiania społeczeństwa o przekroczeniu poziomów zanieczyszczeń.

Zgodnie z zapisami przyjętej przez Sejm nowelizacji, do 1 stycznia 2015 r. można wydłużyć terminy osiągnięcia dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przy czym zgodę na takie przesunięcie musi wydać Komisja Europejska.

Źródło: gazetaprawna.pl / PAP