Aktualności | 2012-03-26
Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej - konkurs pilotażowy

Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej - konkurs pilotażowy

* wsparcie przeznaczone będzie dla małych i średnich przedsiębiorców;

* maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt będzie wynosić 20 mln zł (w tym wartość wsparcia na pokrycie kosztów usług doradczych – 1 mln zł), maksymalna intensywność wsparcia - 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 4 mln zł, a całkowita wartość projektu maksymalnie 50 mln EUR;

* wsparcie na pierwsze wdrożenie będzie mogło być udzielone jeżeli przedsiębiorca przedstawi dokument patentowy lub dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej bądź równoważny dokument w przypadku zagranicznej procedury uzyskania patentu uprawdopodabniający spełnienie kryteriów nowości i przydatności do przemysłowego stosowania, o których mowa odpowiednio w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest twórcą wynalazku lub nie jest uprawniony do uzyskania patentu będzie musiał również przedstawić dowód prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku;

* wsparcie może być udzielone wyłącznie na pierwsze wdrożenie wynalazku co oznacza, że nie będzie można go uzyskać jeżeli na terytorium Unii Europejskiej produkt lub sposób będący przedmiotem wynalazku był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy;

* koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem to przede wszystkim koszty zakupu lub leasingu środków trwałych, zakupu wartości niematerialnych i prawnych powiększone o koszty tłumaczeń przysięgłych na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku (koszty tłumaczeń, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz prowadzenia rachunków bankowych będą stanowić pomoc de minimis, a intensywność wsparcia w ich wypadku będzie wynosić 100%);

* planowany termin ogłoszenia konkursu to koniec pierwszego kwartału 2012. Planowany jest długi termin naboru wniosków (około 3 miesięcy) tak, aby przedsiębiorcy mięli możliwość dokonania zgłoszenia wynalazku do urzędu patentowego i uzyskania sprawozdania o stanie techniki.

Zasady wsparcia w ramach projektu pilotażowego są w chwili obecnej konsultowane i mogą ulec zmianom. Bieżące informacje można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl, w informacjach o programie „Innowacyjna gospodarka”.