Aktualności | 2012-03-14
Najważniejsze problemy gospodarki wodnej

Najważniejsze problemy gospodarki wodnej

W spotkaniu wzięło udział blisko 120 ekspertów, przedstawicieli różnorodnych instytucji i organizacji z dorzecza Wisły oraz Odry. Zarówno badania, jak i tegoroczne Forum realizowano w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w związku z wdrożeniem przez Polskę Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Do udziału w badaniach (trwających od grudnia 2011 do lutego br.) zaproszono blisko 800 przedstawicieli przemysłu, rolnictwa, samorządów, środowiska akademickiego i organizacji ekologicznych. Podczas wywiadów indywidualnych i grupowych eksperci zostali poproszeni o określenie istotnych problemów gospodarki wodne oraz ich przyczyn.

Głównym problemem wskazanym przez wszystkie grupy badanych jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Eksperci uznali go za najistotniejszy problem polskiej gospodarki wodnej, przy czym najczęściej dostrzegany był przez przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji ekologicznych, a najrzadziej przez przedsiębiorców. Drugim kluczowym problemem jest brak wody, szczególnie w opinii przedstawicieli instytutów naukowych, rolnictwa oraz rybołówstwa. %).

Stany powodziowe uplasowały się na trzeciej pozycji - aż 50% badanych stwierdziło występowanie zagrożenia powodziowego w swoim regionie.

Eksperci zaopiniowali również dotychczasowy przebieg konsultacji społecznych oraz planowane działania związane z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Głównym zadaniem Polski, związanym z wdrożeniem dyrektywy, jest osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Źródło: mos.gov.pl