Aktualności | 2012-03-13
KE chce ograniczyć negatywne skutki wywołane przez inwazyjne gatunki obce

KE chce ograniczyć negatywne skutki wywołane przez inwazyjne gatunki obce

Wprowadzanie gatunków obcych jest wynikiem świadomego lub przypadkowego działania człowieka. Chociaż wiele wprowadzonych gatunków przynosi znaczne korzyści społeczeństwu i naszej gospodarce, inne niestety zaburzają równowagę ekosystemów i rozprzestrzeniają się w wysoce niszczycielski sposób. W miarę wzrostu wymiany handlowej i liczby osób podróżujących należy oczekiwać zwiększonego napływu gatunków obcych.

Przypadki „inwazyjnych gatunków obcych” mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, powodować szkody w uprawach rolnych i populacji zwierząt gospodarskich, a także wywierać poważne skutki gospodarcze. Komisja Europejska rozważa sposoby rozwiązania tego problemu, w tym przyjęcie nowego specjalnego instrumentu prawodawczego, oraz gromadzi opinie w drodze konsultacji internetowych na temat sposobów najskuteczniejszego wyeliminowania tych zagrożeń. Szacuje się, że nawet 12 mld EUR rocznie kosztują szkody, jakie gatunki inwazyjne powodują w naszych zasobach przyrodniczych.

Do tej pory w środowisku naturalnym w Europie stwierdzono występowanie ponad 11 tys. gatunków obcych, z których 10–15 proc. stało się gatunkami inwazyjnymi.. W ramach prowadzonych konsultacji internetowych gromadzone są opinie na temat sposobów dopasowania tego podejścia do realiów panujących w terenie. W ramach konsultacji zaprasza się zainteresowane strony, w tym obywateli, przedstawicieli przemysłu i organizacji konsumenckich, grupy interesu, społeczność organizacji pozarządowych oraz organy krajowe, do przedstawienia swoich opinii do dnia 12 kwietnia 2012 r.

Źródło: ec.europa.eu