Aktualności | 2012-03-05
GUGiK w Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

GUGiK w Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Uchwałę w sprawie ustanowienia "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" Rada Ministrów przyjęła 9 sierpnia 2011 r. Tego samego dnia przyjęto rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. programu, którym jest wojewoda małopolski, Jerzy Miller. Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" objęte zostało prawie całe województwo małopolskie (96,9 proc.) i podkarpackie (98,2 proc.), 64,4 proc. powierzchni województwa świętokrzyskiego, 36,5 proc. województwa śląskiego i 11,2 proc. województwa lubelskiego.

Program obejmuje prace przygotowawcze dotyczące oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz działania na rzecz ograniczenia zasięgu i skutków powodzi, m.in. przez powiększanie przepustowości koryta rzeki, budowę kanałów, modernizację i rozbudowę systemu obwałowań oraz zabudowę i lokalne umocnienia rzek oraz potoków. Program został rozpisany na lata 2011-2020 (pierwsza część) i 2021-2030 – druga. W projekcie znajduje się lista 39 zadań inwestycyjnych w ramach 3 osi zadaniowych:

- 6 dotyczy zabezpieczenia doliny górnej Wisły przed zagrożeniem powodziowym,
- 8 - zabezpieczenia przed powodzią aglomeracji miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców (Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów i zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec),
- 25 - obniżenia zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym.

Całkowity koszt szacowany jest na 13 mld 151 mln zł, a źródłem finansowania programu będą środki publiczne (w tym budżet państwa) i fundusze Unii Europejskiej.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2012/gugik-w-programie-ochrony-przed-powodzia-w-dorzeczu-gornej-wisly