Aktualności | 2012-02-15
Nowy harmonogram naboru wniosków na 2012 rok

Nowy harmonogram naboru wniosków na 2012 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieścił na swojej stronie nowy harmonogram naboru wniosków na 2012 r. w ramach programów priorytetowych.  
Planowane nabory w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW na 2012 r. są z zakresu: 
• Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - I, II i III kwartał; 
• Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – III / IV kwartał; 
• Biogazownie rolnicze - III kwartał; 
• Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę - III kwartał; 
• Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) - II kwartał; 
• Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - III kwartał; 
• Inteligentne sieci energetyczne - II kwartał; 
• Ochrona przyrody i krajobrazu  - II i III kwartał; 
• Edukacja ekologiczna - I kwartał; 
• Współfinsnowanie LIFE+ - III kwartał.

W 2012 roku planowane nabory w ramach priorytetów POIiŚ - przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: 
• Działanie 4.1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego – II i IV kwartał; 
• Działanie 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza - I / II kwartał. 

 
Źródło:
nfosigw.gov.pl