Aktualności | 2012-02-09
WMS ISOK w Geoportalu

WMS ISOK w Geoportalu

Głównym celem projektu ISOK jest prognozowanie i wczesne ostrzeganie przed zjawiskami naturalnymi, które występują w atmosferze i hydrosferze oraz stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i życia ludzi, a także ich mienia. W ramach projektu powstaje dynamiczna baza danych, w której znajdują się informacje na temat rodzaju nadzwyczajnych zdarzeń naturalnych i technologicznych oraz ryzyka ich wystąpienia na określonym terenie. Projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest realizowany w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Instrukcja podłączenia WMS ISOK dostępna jest na stronie:
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/45718/Instrukcja-podlaczenia-warswy-ISOK-w-geoportalu.pdf