Aktualności | 2012-02-07
Nowe rodzaje zanieczyszczeń chemicznych mogą zagrażać jakości wody w UE

Nowe rodzaje zanieczyszczeń chemicznych mogą zagrażać jakości wody w UE

Komisja Europejska proponuje dodanie 15 produktów chemicznych do wykazu 33 substancji zanieczyszczających podlegających monitorowaniu i kontroli w wodach powierzchniowych UE. Jest to kolejny etap na drodze do poprawy jakości wody w naszych rzekach i jeziorach oraz na obszarach przybrzeżnych. Wspomniane 15 substancji obejmuje chemikalia przemysłowe, a także substancje stosowane w produktach biobójczych, farmaceutycznych i ochrony roślin. Zostały one wybrane na podstawie danych naukowych wskazujących na ich potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Zostanie to osiągnięte dzięki zmianie dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Substancje dodano w wyniku przeglądu, podczas którego rozpatrzono poziom zagrożenia ok. 2000 substancji na podstawie ich stężenia w wodach powierzchniowych, poziomu niebezpieczeństwa, produkcji i stosowania. W przypadku sześciu z piętnastu nowych substancji priorytetowych proponowana klasyfikacja wiązałaby się ze stopniowym zaprzestaniem ich emisji do wody w ciągu nadchodzących 20 lat. Do 15 proponowanych dodatkowych substancji priorytetowych należą:

• substancje zawarte w środkach ochrony roślin: aklonifen, bifenoks, cypermetryna, dikofol, heptachlor, chinoksyfen;

• substancje zawarte w produktach biobójczych: cybutryna, dichlorfos, terbutryna;  
• chemikalia przemysłowe: kwas perfluorookatnosulfonowy (PFOS), heksabromocyklododekan (HBCDD);  
• uboczne produkty spalania: dioksyna i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (PCB);  
• substancje farmaceutyczne: 17 alfa-etynyloestradiol (EE2), 17 beta-estradiol (E2), diklofenak.

Po raz pierwszy proponuje się dodanie substancji farmaceutycznych. 

Komisja proponuje również ulepszenie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do chemicznych substancji zanieczyszczających w wodzie oraz wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na uzyskanie lepszych informacji na temat stężenia innych substancji zanieczyszczających, które mogłyby w przyszłości zostać objęte obowiązkiem kontroli na poziomie UE. Zasadniczo państwa członkowskie muszą spełnić środowiskowe normy jakości dotyczące nowych substancji priorytetowych do 2021 r. (termin określony w drugim planie gospodarowania wodami w dorzeczu).  

Źródło: ec.europa.eu