Aktualności | 2012-02-05
Cała Polska w bazie

Cała Polska w bazie

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania to obecnie największe, realizowane w Polsce, przedsięwzięcie dotyczące budowy zharmonizowanej bazy danych, zawierającej informacje o lokalizacji obiektów  topograficznych i ich wybranych cechach (właściwościach, atrybutach). Nadrzędnym celem Projektu jest zapewnienie sprawnej obsługi i bezpiecznego udostępniania zasobów danych o obiektach topograficznych i geograficznych gromadzonych przez polską Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. 

W efekcie realizacji projektu powstanie jedna, zintegrowana, spójna baza danych dla całego obszaru Polski. Mając na celu utrzymanie integralności oraz wysokiej jakości danych zostanie zbudowany Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT). W ramach tego systemu zapewnione zostaną narzędzia do zarządzania danymi w bazie, a także narzędzia do udostępniania gromadzonych danych poprzez portal krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (KIIP) www.geoportal.gov.pl

KSZBDOT będzie współpracował  z innymi istniejącymi, bądź budowanymi w ramach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej systemami i rejestrami referencyjnymi, co pozwoli na sprawną i niezwłoczną aktualizację danych w bazie. Takie rozwiązanie zapewni udostępnianie wiarygodnych i aktualnych informacji wszystkim instytucjom publicznym i podmiotom gospodarczym, zainteresowanym tworzeniem systemów geoinformacyjnych dla wspomagania realizacji ich własnych zadań oraz podejmowania decyzji. 

W ramach realizacji projektu nastąpi analiza, zebranie, przetworzenie i udostępnienie informacji przestrzennych, między innymi o obiektach topograficznych, o dokładności odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000, tj.:

  1. Sieci cieków;
  2. Sieci dróg i kolei; 
  3. Sieci uzbrojenia terenu; 
  4. Kompleksy pokrycia terenu; 
  5. Budynki, budowle i urządzenia; 
  6. Kompleksy użytkowania terenu; 
  7. Inne obiekty przestrzenne;
  8. Adresy.

 

Uzyskamy dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych niezbędnych do planowania i zarządzania inwestycjami, przeprowadzania analiz przestrzennych, ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem np. powodziowym, pożarowym czy innymi zagrożeniami dla środowiska. 

Dostęp do informacji przestrzennej, a w szczególności informacji o zabudowie, około 170 rodzajach funkcji budynków, adresach, sieci transportowej, hydrograficznej, pokryciu i użytkowaniu terenu ma znaczenie dla usprawnienia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez dostarczanie danych niezbędnych do prowadzenia analiz i symulacji na wszystkich szczeblach administracyjnych. 

Organy samorządowe mogą  wykorzystać wybrane warstwy informacyjne BDOT, np. punkty adresowe czy sieci transportowe, jako dane referencyjne do budowy własnych baz wiedzy, własnych systemów informacji przestrzennej.  Na bazie informacji o położeniu budynków oraz ich adresów możliwe jest utworzenie przestrzennych rejestrów, np. szkół, jednostek administracyjnych, jednostek służby zdrowia, bibliotek, zabytków czy interesujących miejsc w województwie, powiecie czy gminie. Bazy danych przestrzennych można wykorzystywać do analiz związanych z planowaniem przestrzennym. 

BDOT dostarczy warstw informacyjnych (tereny zabudowane, sieci komunikacyjne, sieci hydrograficzne), które mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia terenów potencjalnie przeznaczonych pod zabudowę.   

Wykorzystując bazę danych bez trudu można również przygotowywać foldery promocyjne, ulotki prezentujące atrakcyjność danego obszaru czy publikować  mapy tematyczne, plany, również serwisy internetowe na własnych stronach WWW, co  ma szczególne znaczenie w upowszechnianiu dostępu do informacji przestrzennej, a tym samym rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

Obecnie istniejące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zbiory danych BDOT udostępniane są za pomocą lokalnych – wojewódzkich portali informacji przestrzennej oraz za pomocą krajowego portalu infrastruktury informacji przestrzennej pod adresem: www.geoportal.gov.pl, z wykorzystaniem usług WMS i ARS, a w dalszej przyszłości WFS. 

Jednostki samorządowe mogą  korzystać z danych zgromadzonych przy pomocy krajowego portalu infrastruktury informacji przestrzennej nieodpłatnie. W tym celu należy złożyć właściwy wniosek, którego wzór jest załącznikiem do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692) oraz podanie informacji w jakim celu dane będą wykorzystywane. 

Kontakt:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa 
Tel.: +48 22 661 80 17 
Fax.: +48 22 629 18 67 
e-mail:
gugik@gugik.gov.pl oraz gbdot@gugik.gov.pl

 
Więcej informacji na:
www.gugik.gov.pl; www.geoportal.gov.pl