Aktualności | 2012-01-27
Inna pomoc dla rolników

Inna pomoc dla rolników

Nie każdy na hasło Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego myśli o bezpieczeństwie. KRUS kojarzy się raczej z emeryturami i rentami rolniczymi. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy, a także często innymi podmiotami, KRUS prowadzi działalność na rzecz promocji zdrowia oraz stosowania przepisów bhp w gospodarstwach rolnych.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl można znaleźć wiele raportów, poradników oraz biuletynów dotyczących prewencji wypadkowej. Na prewencję w rozumieniu KRUS składają się m.in. szkolenia rolników oraz młodzieży z obszarów wiejskich na temat bezpiecznego użytkowania sprzętu, stosowania środków ochrony indywidualnej, czy postępowania przy wypadkach w miejscu pracy. W styczniu takie szkolenia odbyły się m.in. w Tarnowie (23 stycznia) i Markowej (24 stycznia). Szkolenia to jednak tylko niewielka część zadań, jakie ma do wykonania kasa. Poza organizacją szkoleń, ważnym punktem jest oddziaływanie na rzecz bhp (np. znak bezpieczeństwa KRUS, działalność pozaszkoleniowa, nagrody prezesa KRUS, itd.) oraz promocja bezpieczeństwa przez konkursy. Ogólnopolski zasięg mają konkursy „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” oraz „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Pierwszy ma na celu popularyzowanie w mediach publikacji z zakresu zagrożeń i bhp w pracy rolników. Drugi, organizowany już od 10 lat, promuje ochronę zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Nad konkursem patronat objął Prezydent RP. Fakt, że KRUS organizuje konkurs już po raz dziesiąty, świadczy o tym, że praca nie idzie na marne. Co roku specjalna komisja kontroluje zgłoszone gospodarstwa pod względem stosowania zasad bhp, utrzymywania maszyn oraz całego inwentarza w dobrym stanie technicznym, bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz porządku i stosowania przepisów sanitarnych. Organizatorzy żywią nadzieję na faktyczną poprawę warunków pracy na polskiej wsi. Nasze rolnictwo pod względem bezpieczeństwa wciąż w większości odstaje od wysokich europejskich standardów. Formularze zgłoszeniowe, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/dzialalnosc-pozaszkoleniowa/konkurs-na-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2012/.