Aktualności | 2012-01-27
Do 31 stycznia należy uiścić opłaty i złożyć sprawozdania

Do 31 stycznia należy uiścić  opłaty i złożyć sprawozdania

31 stycznia 2012 roku upływa termin wnoszenia opłat i sprawozdań związanych z korzystaniem ze środowiska w II półroczu 2011 roku.  Zgodnei z art. 273. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • pobór wód;
  • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, czyli do 31 stycznia. Wyjątek od tej zasady dotyczy podmiotów ponoszących opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą oni opłatę do końca czerwca.

W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.  

Również w terminie do 31 stycznia należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. 

Źródło:  http://www.ekoinfo.pl