Aktualności | 2012-01-26
Racjonalna gospodarka odpadami - nowe miejsca pracy i niższe koszy

Racjonalna gospodarka odpadami - nowe miejsca pracy i niższe koszy

Gospodarka UE zużywa 16 ton surowców na osobę na rok, z czego 6 ton stanowią odpady, z których połowa trafia na składowiska. W wielu państwach członkowskich składowanie jest dominującą metodą gospodarowania odpadami. Sytuacja utrzymuje się pomimo istnienia ustawodawstwa unijnego o odpadach. Przez nielegalne działania związane z odpadami w państwach członkowskich spadają możliwości zwiększenia wzrostu gospodarczego, jednak wzmocnienie inspekcji krajowych i więcej informacji o gospodarowaniu odpadami może znacznie poprawić sytuację. Należy pamiętać także, że materiały z recyklingu są tańsze od nowych, a ponadto ograniczają emisję gazów cieplarnianych. Sektor gospodarowania odpadami i recyklingu w UE jest bardzo dynamiczny, jednak wciąż stwarza szanse dla gospodarki i ma znaczny potencjał rozwoju. W 2008 r. obroty sektora wyniosły 145 mld euro, co stanowi około 1% PKB Unii Europejskiej i daje 2 miliony miejsc pracy. Dzięki zapewnieniu zgodności z polityką UE zatrudnienie w sektorze mogłoby wzrosnąć do 2,4 mln osób, a roczne obroty wyniosłyby 187 mld euro. Podstawowym problemem jest to, że zbyt wiele cen nie odzwierciedla faktycznych kosztów unieszkodliwiania towarów – a gdyby tak było, zapobiegałoby to powstawaniu odpadów. W wielu państwach członkowskich wciąż brakuje odpowiedniej infrastruktury do selektywnej zbiórki, recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów. Kolejną przeszkodą jest brak systematycznych kontroli i mechanizmów egzekucyjnych oraz brak wiarygodnych danych o gospodarowaniu odpadami. Komisja omówi i przeanalizuje wyniki badań. Będą one stanowić podstawę opracowania zrównoważonego zestawu instrumentów prawnych i ekonomicznych, zgodnie z sugestiami zawartymi w planie działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów oraz w strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów

W planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy Komisja przedstawiła główne etapy, które mają zapewnić, że do 2020 r. wszystkie odpady będą traktowane jako zasoby. Plan obejmuje przegląd istniejących celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego wykorzystania, recyklingu, odzyskania i kierowania odpadów ze składowisk do dalszej obróbki, oraz rozwój rynku surowców wtórnych i pochodzących z recyklingu.

Źródło: europa.eu