Aktualności | 2012-01-19
Efektywne wykorzystanie wody w budynkach ankieta Komisji Europejskiej

Efektywne wykorzystanie wody w budynkach ankieta Komisji Europejskiej

Występują jednak czynniki, które sprawiają, że niektóre obszary nieustannie zagrożone są jej niedoborem. Są to przede wszystkim: duża zmienność obszarowa zjawiska. W wielu regionach Europy wartości wskaźnika zużycia wody (WEI – patrz ramka) są bardzo niekorzystne. Państwa Unii Europejskiej charakteryzujące się najwyższym wskaźnikiem WEI to Cypr (45%) i Bułgaria (38%). Jednak wartość wskaźnika obliczona na poziomie kraju nie daje pełnego obrazu niedoboru wody w mniejszych regionach, czego przykładem może być Hiszpania, której WEI wynosi 34%, natomiast leżącej na jej terytorium zlewni rzeki Segura – 127%; zmiany klimatyczne, powodujące zmniejszanie ilości rocznych opadów oraz wydłużanie okresów bezdeszczowych na obszarach suchych (w szczególności dotyczy to południowej i wschodniej Europy) nieustannie rosnąca liczba ludności oraz intensyfikacja przemysłu.

Wskaźnik zużycia wody WEI (Water Explotitation Index) wyraża stosunek ilości pobranych zasobów świeżej wody do całkowitej ilości jej odnawialnych zasobów w odniesieniu do danego obszaru. Uznaje się, że wartość WEI powyżej 20% świadczy o tym, że dostępne zasoby wody są zagrożone, natomiast powyżej 40% o występującym dużym zagrożeniu i niezrównoważonej gospodarce zasobami wody.

W całościowym zużyciu wody można wyróżnić jej wykorzystanie do celów energetyki (w skali UE jest to 44%), rolnictwa (24%), na cele komunalne (21%) oraz na potrzeby przemysłu (11%). Na trzy z wymienionych wyżej obszarów budownictwo ma znaczący wpływ, a to za sprawą zużycia energii w budynkach, uzależnionego od ich efektywności energetycznej, przemysłu wyrobów budowlanych, przyczyniającego się do zużycia zarówno energii jak i wody, a także efektywności wykorzystania wody w fazie użytkowania budynku.