Aktualności | 2012-01-17
Geodezyjna Izba Gospodarcza wydała kolejny numer Biuletynu Informacyjnego.

Geodezyjna Izba Gospodarcza wydała kolejny numer Biuletynu Informacyjnego.

Czwarty numer biuletynu zawiera następujące informacje: 

  1. Zaproszenie na obchody Dnia Geodety Europejskiego i Geoinformacji.

Będzie to uczczenie 500 rocznicy urodzin Gerarda Mercatora wielkiego matematyka,

geografa i kartografa, twórcy odwzorowania walcowego wiernokątnego. Obchody

odbędą się w dniu 5 marca br. w Brukseli a także w Warszawie. Szczegóły znajdują

się w liście Prezydenta CLGE z 3.12.2011 (załącznik Nr 1 Biuletynu), a także w Komunikacie stanowiącym załącznik Nr 2 Biuletynu

  1. Współpraca z administracją rządową.

Dnia 28 listopada 2011 roku u Głównego Geodety Kraju Pani Jolanty Orlińskiej

odbyło się spotkanie z udziałem organizacji, które podpisały porozumienie o współpracy.

Tematy spotkania to:

a) edukacja w zakresie geodezji i kartografii - z inicjatywy SGP będzie zorganizowana konferencja z udziałem naukowców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji; wiodącej roli w przygotowaniu tego spotkania podjął się GUGiK; w skład Komitetu Organizacyjnego weszli wszyscy prezesi organizacji geodezyjnych;

b) uprawnienia zawodowe - Pani Prezes GUGiK poinformowała, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi MSWiA, przejęła prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych od SGP; w trakcie przygotowywania znajduje się nowelizacja rozporządzenia na ten temat;

c) wydanie w formie wytycznych technicznych i dobrych praktyk, zbioru

wzorów dokumentów związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych; GGK zobowiązał się do wydania „wytycznych technicznych i dobrych praktyk”; GIG przesłała do GUGiK wykaz 20 wzorów, który stanowi załącznik Nr 3 Biuletynu

Dnia 28.12.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie organizacji

geodezyjnych na zaproszenie GGK Pani Jolanty Orlińskiej.

Omawiane tematy to:

a) opłaty za usługi ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; temat dotyczył szerokiego zakresu tematyki związanej z opłatami oraz projektu pisma GIG do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie;

b) uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej; temat wiąże się z wnioskami, składanymi do GUGiK w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych obcokrajowców; w najbliższym czasie GIG ma wyrazić opinię, który z wariantów możliwych do realizacji w/g obowiązujących przepisów należałoby stosować: tryb kwalifikacyjny zakończony egzaminem, czy praktykę w polskiej firmie geodezyjnej. 

  1. Współpraca z administracją samorządową.

 

W odpowiedzi na pismo GIG z 15 września 2011 r., dotyczące pracy ośrodków

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku Pan Romuald Nowak udzielił Izbie

szczegółowych wyjaśnień  oraz poinformował o bieżących kontrolach i zaleceniach,

przekazanych starostwom powiatowym, dla eliminowania nieprawidłowości przy

obsłudze przedsiębiorstw geodezyjnych. Odpowiedź ta stanowi załącznik nr 4 Biuletynu

4. Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna 

W dniu 16 listopada 2011 r. w GUGiK odbyło się kolejne posiedzenie Państwowej

Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Przedmiotem obrad były trzy tematy:

a) Akty wykonawcze do Prawa GiK - stan prac; temat omówiła Pani Jolanta Orlińska GGK; Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał 9 listopada 2011 r. bardzo istotne dla wykonawstwa geodezyjnego rozporządzenie o standardach i wchodzi ono w życie 22.12.2011r.

b) System nadawania uprawnień  zawodowych; szczegółową informację przekazał członkom Rady Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Departamentu Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; W imieniu GIG, Prezes Bogdan Grzechnik, przekazał Radzie uwagi, sugerując, aby nie zmniejszać liczby specjalności, a ciągle doskonalić ten system; zdecydowanie większy nacisk trzeba położyć na praktyczną znajomość zawodu; Prezes GIG zgłosił także sugestię, aby dla Specjalności Nr 2 ustanowić II stopień specjalizacji, a osobom uzyskującym takie uprawnienia nadawać tytuł Mierniczego Przysięgłego;

c) Plan Pracy PRGiK na 2012 rok; Do Planu Pracy Rady na 2012 rok, Prezes Grzechnik zgłosił  dwa tematy:

- funkcjonowanie ODGiK - ocena oraz propozycje zmian,

- samorząd zawodowy geodetów uprawnionych. 

5. Samorząd zawodowy

Polskie Towarzystwo Geodezyjne w ostatnich miesiącach rozpoczęło akcję internetową poparcia dla idei samorządu zawodowego geodetów uprawnionych.

W imieniu GIG, zgodnie z wnioskami z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

Prezes poparł tę  inicjatywę przekazując do wykorzystania trzy referaty na ten

temat:

· „Samorząd zawodowy w geodezji i kartografii-korzyści i zagrożenia” (2002); Autorzy: Tomasz Telega, Roman Kasprzak

· „Samorząd zawodowy w geodezji-czy potrzebny?” (2003); Autor: Bogdan Grzechnik

· „Próby tworzenia samorządu zawodowego geodetów uprawnionych-przyczyny

i skutki jego powołania”  (2011); Autor: Władysław Baka

Teksty referatów stanowią  załączniki Nr 5, Nr 6, Nr 7 Biuletynu

6. Rada Geodezyjnej Izby Gospodarczej

W dniu 18 października 2011 r. odbyło się posiedzenie RADY IZBY z następującym

porządkiem obrad:

- Informacje z działalności Regionów.

- Zawarte porozumienia pomiędzy organizacjami geodezyjnymi i GGK.

- Relacja z Konferencji „Prawo w Geodezji”, która odbyła się w dniach 22-24 września 2011 r. w Pogorzelicy.

- Informacja o realizacji Planu Pracy i wniosków z Walnego Zgromadzenia.

- Pełna samodzielność Oddziału Zachodniopomorskiego GIG.

- Sprawy bieżące. 

7. Wystąpienie Do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

W związku z bardzo trudną  sytuacją przedsiębiorstw geodezyjnych w zdobywaniu zleceń, szczególnie dla inwestycji liniowych (drogi, koleje), Bogdan Grzechnik wystąpił do UZP z prośbą o odblokowanie dla branży geodezyjnej wolego rynku w/w prac geodezyjnych. Temat szczegółowo opisany został w piśmie z dnia 2.01.2012 r. stanowiącym załącznik Nr 8 Biuletynu.

Równocześnie Prezes GIG zwrócił  się do GGK Pani Jolanty Orlińskiej, o wsparcie w w/w sprawie, a także o pomoc w sprawie ułatwiania geodetom dostępu do ksiąg wieczystych, przekazanej kilka miesięcy temu Ministrowi Sprawiedliwości. Pismo do GGK stanowi załącznik Nr 9 Biuletynu

8. Propozycje Komisji GIG ds. Wywiadów Branżowych

Bardzo aktywnie pracująca pod przewodnictwem Kolegi Władysława Baki w/w Komisja przygotowała propozycje obiegu dokumentów i wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami biorącymi udział w procesie tworzenia GESUT, na etapie opracowania mapy do celów projektowych. Propozycje te przedstawia załącznik Nr 10 Biuletynu

9. Porozumienie przedsiębiorców różnych branż

W dniu 19.10.2011 r. członek Rady GIG Kolega Karol Sołtysiak uczestniczył w spotkaniu Porozumienia Przedsiębiorców w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Spotkanie zorganizował i prowadził Pan Cezary Kaźmierczak Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Działanie doprowadziło do spotkania z Premierem i ministrem Boni, którzy ostatecznie zadeklarowali przedłożenie na posiedzenie Sejmu w dniu 08.11.2011 r. projektu ustawy abolicyjnej. 

10. Krajowa Izba Gospodarcza

Dnia 15.12.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady KIG pod przewodnictwem b. Premiera Pana Janusza Steihoffa. Na spotkaniu tym Prezes KIG Pan Andrzej Arendarski przedstawił sprawozdanie z działalności KIG w roku 2011, a Sekretarz Generalny KIG Pan Marek Kłoczko zaprezentował Plan Pracy na 2012 r. Bogdan Grzechnik jako Prezes GIG z rąk Pana Premiera otrzymał Mandat Członka Rady Krajowej Izby Gospodarczej. 

11. Warsztaty w Grecji dla młodych geodetów

W związku z informacją z CLGE (otrzymaną w połowie 2011 r.) o organizowanych w październiku 2011 r. bezpłatnych warsztatach dla geodetów do 35 lat, udało się nam wysłać dwóch Kolegów: Andrzeja Palucha i Bartłomieja Kuźmę. Szczegółowe sprawozdanie z tego wyjazdu Kolegi Andrzeja Palucha stanowi załącznik nr 11Biuletynu

12. Publikacje w pismach geodezyjnych

W grudniowym magazynie GEODETA ukazały się trzy artykuły przygotowane przez

członków Rady Izby:

a) Wywiad z Wiceprezesem Izby Rafałem Piętką,

b) Wnikliwy i merytoryczny opis „Dlaczego należy powołać samorząd zawodowy” - Władysław Baka,

c) Tezy do nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego – Bogdan Grzechnik. 

Pełna treść Biuletynu wraz z załącznikami dostępna na stronie: http://www.gig.org.pl/?mod=aktualnosc&id=7097