Aktualności | 2012-01-15
Powołanie Korpusu Promotorów Eksportu Polskiego

Powołanie Korpusu Promotorów Eksportu Polskiego

 Prezes zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg z dniem 1 stycznia 2012 roku powołał Korpus Promotorów Eksportu Polskiego (KPEP). KPEP, jako nieformalna struktura, grupująca na zasadach dobrowolności, dziennikarzy i publicystów zajmujących się zawodowo problematyką ekonomiczną, w tym dotyczącą sektora produkcji eksportowej i eksportu oraz współpracy produkcyjno-inwestycyjnej, działać będzie w ramach struktury Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

      Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że współpraca ze środowiskiem mediów jest znaczącą siłą, wspomagającą realizację  działań Stowarzyszenia i – co więcej – całego sektora eksportowego polskiej gospodarki. Odbywa się to w warunkach ścisłego współdziałania z innymi kompetentnymi instytucjami i organizacjami w kraju, tak centralnymi, jak i regionalnymi. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich i Korpus nie zastępują i nie wyręczają ich kompetencji, a jedynie wspomagają realizację polityki proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, ujętej w opracowanej przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich „Strategii proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”, aktualnie realizowanej. Korpus jest zatem zaproszeniem i propozycją do współdziałania, bez jakichkolwiek obligujących zobowiązań dla stron.  

      W ramach stymulowania aktywności współpracy z mediami – Stowarzyszenie zaprasza ich przedstawicieli do udziału w organizowanych spotkaniach, seminariach, konferencjach i corocznych Kongresach Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. To dobra okazja do bezpośrednich kontaktów sektora realnego gospodarki z przedstawicielami władz państwowych, rządowych i samorządowych. Raz do roku – w czasie obrad Kongresu Eksporterów Polskich – najbardziej aktywni dziennikarze i publicyści, w imieniu i w obecności eksporterów z całej Polski, wyróżniani i nagradzani są dyplomami i medalami. Jednym z wiodących motywów współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z mediami jest tworzenie atmosfery i przekonania w środowisku sektora eksportowego i inwestycyjnego, że media są sojusznikiem i przyjaznym partnerem w ich działalności. I to na zasadach wzajemności. Celem kontynuacji takiej misji i praktyki powołany został Korpus. Zarząd Stowarzyszenia Eksporterów Polskich powierzając misję honorowego Dziekana Korpusu Mikołajowi Oniszczukowi, wieloletniemu członkowi Stowarzyszenia i aktywnemu publicyście ekonomicznemu, z bogatym doświadczeniem pracy w resorcie handlu zagranicznego i gospodarki, a nadto – seniorowi polskiej dyplomacji ekonomicznej. To aspekt tylko organizacyjny. Ważna jest przede wszystkim działalność merytoryczna Korpusu. A ta – ujmując ją w formie sugestii czy propozycji, będzie mieścić się w obrębie zadań statutowych Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i koncentrować się będzie głownie na:

  • promocji Polski i jej potencjału ekonomiczno-handlowego na rynkach zagranicznych;
  • promocji priorytetowych branż eksportu i rynków zbytu, określonych we wspomnianej już „Strategii proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”;
  • współpracy z polskimi placówkami ekonomiczno-handlowymi za granicą;
  • współdziałaniu i wspieraniu inicjatyw systemowych, podejmowanych przez władze parlamentarne i administracyjno-rządowe, a ułatwiających działalność przedsiębiorcom, eksporterom i inwestorom;
  • wspieraniu i promowaniu polskich firm eksportowych i marek – w kraju i za granicą;
  • na utrzymywaniu aktywnych kontaktów z redakcjami krajowymi i zagranicznymi, w  tym z prasą polonijną oraz z polonijnym środowiskiem gospodarczym.