Aktualności | 2012-01-11
STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW PRACY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW PRACY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„Uznaliśmy, że ta forma organizacyjna najbardziej odpowiada specyficznemu statusowi prawnemu inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy z jednej strony są pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, a z drugiej, a może ważniejszej – organami Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującymi swoje obowiązki służbowe bezpośrednio na podstawie ustawy. Inspektorzy pracy stoją na straży podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP. Potwierdzeniem specyficznego ich statusu są zapisy Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, której ratyfikacja jest, podobnie jak idea Solidarności, jednym z kamieni milowych na naszej drodze do idei demokratycznego państwa prawa.

Uznaliśmy, że tak naprawdę, to inspektorzy pracy (wszelkich szczebli), ich kompetencje, doświadczenie zawodowe, i życiowe, zaangażowanie i odpowiedzialność – są podstawowym kapitałem i wartością Państwowej Inspekcji Pracy, które dla dobra ogółu obywateli Rzeczypospolitej należy wszelkimi sposobami chronić i rozwijać. [...]

„Nie jesteśmy jednak ludźmi wpatrzonymi w przeszłość – wręcz przeciwnie – interesuje nas przyszłość. Chcemy skupić się na budowaniu autorytetu inspektorów pracy i etosu apolitycznego fachowca, który skoncentrowany jest na rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów i służbie społeczeństwu. Pragniemy zintegrować środowisko wokół misji Państwowej Inspekcji Pracy, razem z inspekcyjnymi organizacjami związkowymi, a nade wszystko z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy, ale także z innymi organami władzy i administracji państwowej.

Chcemy wspierać, i inicjować zmiany w naszym Urzędzie, zbliżające nas do wymogów funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, nie chcemy jednak zatracić poczucia ważnej misji społecznej nałożonej na nasz Urząd przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, a z takim zaangażowaniem rozwijanej przez kilka pokoleń inspektorów pracy budujących zręby i tradycję inspekcji pracy w Polsce.

Będziemy promować idee etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przyjaznego obywatelom państwa. Nieprzypadkowo jako motto naszego działania wybraliśmy łacińską paremię „Concordia civium murus urbium”, co w wolnym przekładzie znaczy „zgoda obywateli to mur obronny miasta”. Takim miastem jest dla nas jednak nie nasza instytucja z wszystkimi jej zaletami i wadami, i nie partykularne być może interesy naszej grupy zawodowej, lecz dobro naszego wspólnego miasta – Rzeczypospolitej i wszystkich jej obywateli. Być może takie spojrzenie, w epoce wszechogarniającej technokracji, anonimowości i bylejakości wydaje się anachroniczne – my jednak tak nie uważamy.

I tu wypada zacytować słowa przedwojennego Głównego Inspektora Pracy Mariana Klotta de Heidenfeldt, które nic nie straciły na aktualności: ‘Nasza instytucja inspekcji pracy, w walce pomiędzy człowiekiem, który nic nie ma oprócz swojej pracy, a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii, musi zrozumieć potrzeby państwa, musi zrozumieć prawa człowieka, ale również i prawa produkcji. Często obecnie pokutuje w społeczeństwie opinia, że inspekcja pracy to organ wyłącznie konsumpcyjny i niedający żadnych dochodów skarbowi państwa. […] Mam wrażenie, ze jest to najgłębsze nieporozumienie, jakie może istnieć w psychice społeczeństwa. Każdy dział działalności inspekcji pracy daje ogromne oszczędności i zapobiega trwonieniu majątku narodowego. […] Wytworzenie pewności, że jest jakiś organ, jakaś bezstronna ręka państwa, która ma pieczę nad sprawiedliwym rozwiązaniem sprawy […] uratowało społeczeństwo od ponoszenia dotkliwych skutków, ograniczyło żałobę, zabezpieczyło przed kalectwem i śmiercią. Wszystko to są wartości o wielkim znaczeniu moralnym; one same wystarczyłyby na to, aby sowicie opłacać koszty materialne inspekcji pracy. Ale gdybyśmy oparli się tylko na podanym rozrachunku strat i oszczędności, to inspekcja pracy jest bez wątpienia jedną z najbardziej dochodowych instytucji. Ten dochód budżetowy jest ukryty i niewidoczny, ale mimo to inspekcja pracy opłaca się dziesięciokrotnie albo i więcej w stosunku do sum, jakie państwo na nią łoży. Dlatego też wydaje mi się, że każdy z inspektorów pracy, który stoi na wysokości swojego zadania, który z wielkim samozaparciem się siebie i wielkim poświęceniem mimo wszystko trwa na swoim posterunku, zyskuje zaufanie i szacunek, że tego rodzaju typ urzędnika to nie jest typ biurokraty, ale typ najwyższego idealisty i najwyższego społecznika…’

Jedną z ważniejszych form naszej działalności jest prowadzenie strony internetowej, www.siprp.pl, pomyślanej jako forum wymiany poglądów, miejsce dyskusji, formułowania opinii środowiska inspektorów pracy i zajmowania stanowiska w sprawach ujętych w celach statutowych Stowarzyszenia. Na stronie tej zamieszczono podstawowe dokumenty m. in statut SIPRP, wzór deklaracji członkowskiej, relacje z podejmowanych działań. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, a także do wyrażenia swojej opinii, poprzez udział w którymś z prowadzonych na niej sondaży.

Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno obecni, jak i byli inspektorzy pracy (jako członkowie czynni i wspierający), statut przewiduje także możliwość powołania oddziałów. Nie dążymy jednak do stania się organizacją masową, chcemy być organizacją opiniotwórczą, a przede wszystkim skuteczną.” [...]

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,
31-011 Kraków Plac Szczepański 5.
KRS 0000392862,
www.siprp.pl,
e-mail: siprp@onet.pl

Skład Zarządu Głównego:

Leszek Rymarowicz – Prezes,
Magdalena Miska – Wiceprezes,
Adam Gwóźdź – Sekretarz,
Józef Żmij – Skarbnik,
Paweł Wieczorek - Członek Zarządu.