Aktualności | 2011-12-31
XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

„W imieniu ministra pracy i polityki społecznej, jako współorganizatora OgólnopolskiegoKonkursu Poprawy Warunków Pracy, chciałabym na wstępie podziękować za zaangażowanie w jego realizację wielu przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom, które bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracujących traktują jako zadanie do wykonania, a nie tylko hasło. Niezwykle cieszy fakt dużego zainteresowania konkursem i przygotowania opracowań, które mogą być wdrażane przez wielu użytkowników. Jest to o tyle istotne, że ambitne założenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych wciąż nie są osiągane w praktyce. Dane o warunkach pracy z ostatnich lat wskazują, jak wiele jest wciąż do zrobienia w tym zakresie. W środowisku pracy pojawiają się nowe zagrożenia, takie jak bio- i nanotechnologie. Równocześnie narażanie na tradycyjne czynniki, jak hałas i rakotwórcze związki chemiczne, wciąż nie jest opanowane. Ponadto stres i dolegliwości mięśniowo-szkieletowe stają się wyzwaniem dla całych społeczeństw, w tym szczególnie osób pracujących. Koszty absencji, rent i odszkodowań ponoszą wszyscy: osoby poszkodowane, pracodawcy i budżet państwa. Kryzys nie usprawiedliwia więc zaniedbań w ochronie zdrowia i życia w środowisku pracy, wręcz zobowiązuje nas do wyjątkowej efektywności dotychczasowych przedsięwzięć” - powiedziała Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podczas uroczystego podsumowania XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, która odbyła się 6 grudnia 2011 r. w Sejmie RP.

Nagrody przyznano autorom prac w dwóch kategoriach.

      W lategorii „Prace naukowo-badawcze” przyznano 3 nagrody:

1. nagrodę I stopnia za sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z układem komunikacji i układem aktywnej redukcji hałasu dla zespołu: Paweł Górski, Leszek Morzyński, Tomasz Krukowicz z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

2. nagrodę  II stopnia za nowoczesne środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem UV emitowanym ze źródeł sztucznych dla zespołu: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Joanna Lewartowska z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Wojciech Czajkowski z Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Grażyna Bartkowiak, Grzegorz Owczarek, Agnieszka Wolska, Adam Pościk z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

3. nagrodę  III stopnia za nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta dla zespołu: Krzysztof Czerwiński, Krystyna Fortuniak, Ewa Obersztyn, Grażyna Redlich, Elżbieta Witczak z Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi.

W kategorii „Rozwiązania techniczne i organizacyjne” przyznano 6 nagród:

1. nagrodę I stopnia za urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 ze zdalnym sterowaniem dla zespołu: Andrzej Niechwiej z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Jarosław Kuźniar, Roman Sawicki, Marek Andrzejewski z KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach,

2. dwie nagrody II stopnia:

a. za hełm ochronny elektroizolacyjny ze zintegrowaną osłoną twarzy dla zespołu Jerzy Nowikow, Grzegorz Matusiak, Robert Nader, Hubert Nowikow z HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow w Żabiej Woli, Zygfryd Brański z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

b. za urządzenie do poboru próbek koksu lub węgla dla zespołu: Bogusław Walotek, Andrzej Koźmiński, Grzegorz Krzywda z Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

3.  trzy nagrody III stopnia:

a. za poprawę  bezpieczeństwa i higieny pracy na stropie baterii koksowniczej poprzez modernizację pokryw otworów zasypowych oraz zmianę materiału i sposobu uszczelniania pokryw dla zespołu: Janusz Mytych, Paweł Pawiński, Władysław Kwiatkowski z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,

b. za zmechanizowane stanowisko wiertnicze, wychylno-obrotowe dla zespołu: Marek Celmer, Mieczysław Lubryka, Jerzy Nogły, Van Hai Dang z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju,

c. za organizację  i prowadzenie codziennych odpraw przedzmianowych, które odbywają  się z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych dla zespołu: Mirosław Gwóźdź, Wacław Kryczka z Huty Bankowej sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Autorom wielu innych rozwiązań przyznano też wyróżnienia i listy gratulacyjne. Ponadto przyznano 3 roczne prenumeraty „Przeglądu Technicznego”  ufundowane przez Naczelną Organizację Techniczną przedsiębiorstwom najbardziej aktywnym w tegorocznej edycji konkursu – otrzymały je: Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A. w Tarnowskich Górach, Sitech sp. z o.o. w Polkowicach, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.

Wśród organizatorów XXXIX edycji konkursu znaleźli się: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Naczelna Organizacja Techniczna. Przy organizacji konkursu współpracowały też inne urzędy i instytucje: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.