Aktualności | 2011-12-19
Rezolucja 3 Międzynarodowego Kongresu Katastralnego

Rezolucja 3 Międzynarodowego Kongresu Katastralnego

Preambuła 

W dniach od 23 do 25 listopada 2011 r. w Warszawie odbył się 3 Międzynarodowy Kongres

Katastralny. 

Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz przy współpracy Komisji 7 FIG

odpowiedzialnej za sprawy katastru i gospodarki gruntami. Kongres został zorganizowany

przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, przy współpracy z Głównym Urzędem Geodezji

i Kartografii. 

Kongres umożliwił specjalistom z zakresu katastru z 19 krajów (Austrii, Brunei, Belgii,

Danii, Francji, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Malezji, Jordanii, Hiszpanii, Holandii, Kanady,

Polski, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Węgier) wymianę doświadczeń,

rozpatrzenie światowych trendów w dziedzinie katastru, a zwłaszcza jego miejsca w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią. 

W następstwie obrad, mając na względzie założone cele Kongresu, a więc zaprezentowanie

systemów katastralnych i związanych z nimi problemów, ze szczególnym zwróceniem uwagi

na rolę katastru w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią, a także na takie zagadnienia

jak:

- przyszłość Katastru po 2014 roku,

- reformy katastralne w skali lokalnej i globalnej – integracja części techniczneji prawnej katastru,

- kataster a zarządzanie kryzysowe,

- kataster w Unii Europejskiej i poza nią. 

Kongres przyjął następujące oświadczenia: 

- biorąc pod uwagę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, poprzez swoje agendy promujące programy i projekty katastralne, uznała, że sprawne i skuteczne systemy katastralne są istotne dla trwałości rozwoju gospodarczego, dla zarządzania środowiskiem, a także stabilności społecznej,

- dostrzegając fakt, że wszystkie kraje posiadają specyficzne potrzeby, ale też, że kraje

znajdujące się na podobnym etapie rozwoju mają szereg podobieństw co do wymagań w zakresie katastru,

- biorąc pod uwagę, że właściwie funkcjonujące struktury katastralne i administracja gruntami powiązane z aspektami finansowym są ważną częścią infrastruktury państwa, podstawą dla rozwoju gospodarki rynkowej, a ich tworzenie powinno uwzględniać priorytety zgodnie z ich znaczeniem,

- biorąc także pod uwagę, że systemy katastralne odzwierciedlają potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz, że te potrzeby różnią się w zależności od kraju i zmieniają się w przestrzeni i w czasie,

- biorąc dalej pod uwagę prace innowacyjne, które są realizowane dla rozwiązywania

problemów technicznych w zakresie katastru,

- doceniając aktywną pracę FIG w zakresie zagadnień katastralnych, a szczególności pracę Komisji 7. 

Kongres stwierdza i rekomenduje: 

- uznanie systemu katastralnego jako części szerszego systemu administrowania gruntami odnoszącego się do infrastruktury informacyjnej państwa obejmującej ramy prawne, oraz stosowne inicjatywy szkoleniowe w zakresie standardów międzynarodowych, które ułatwią rozwój rynku nieruchomości i będą miały istotne związki z różnymi użytkownikami katastru, w szczególności z finansowym i bankowym sektorem,

- przyjęcie, że rozwój systemu katastralnego i jego powiązania muszą być zinstytucjonalizowane w skoordynowany sposób dla zapewnienia maksymalnych korzyści z katastru,

- uwzględnienie, że system katastralny powinien przewidywać długookresowe nakłady finansowe, a także rozstrzygnięcia polityczne i organizacyjne, powinien on także przewidywać w szczególności stopniowy rozwój katastru z uwzględnieniem priorytetów tych obszarów, które zostały określone jako najbardziej pilne oraz przewidywać realistyczne cele będące funkcją zarówno tych priorytetów, jak i dostępnych środków na ich realizację; niezbędnym warunkiem rozwoju takiego systemu powinno być zdefiniowane i stworzenie stosownych standardów danych i aplikacji,

- przyjęcie, że systemy katastralne w Europie i na świecie, zarówno te istniejące jak i projektowane powinny spełniać warunek właściwego okresu zwrotu nakładów poniesionych na jego utworzenie, prowadzenie i aktualizację,

- przyjęcie istotnej roli sektora prywatnego w tworzeniu i aktualizacji katastru, a ponadto rozwijanie współpracy w szczególności z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz innymi zainteresowanymi instytucjami – jako dającej podstawy do uzyskania korzyści wynikających z budowy w Polsce odpowiedniego systemu katastralnego i jego funkcjonowania na rzecz gospodarki narodowej i nowoczesnego zarządzania przestrzenią. 

Andrzej Hopfer - Przewodniczący Rady Programowej Kongresu

Stanisław Cegielski - Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Włodzimierz Kędziora - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Źródło: http://sgp.geodezja.org.pl/file/file/3Kongres_Katastralny/Rezolucja_3_Kongres_Katastralny.pdf